Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Högskoleprogrammet i naturguidning, 120 hp

Engelskt namn: University Programme in Nature Guiding

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: NGNAT

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-1307-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-22

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas med inriktningen naturguidning (Nature Guiding).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
  
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För högskoleexamen i naturguidning vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen;

 • kunna redogöra för grundläggande ekologiska processer och sammanhang, och hur de formar olika typer av ekosystem.
 • kunna identifiera vanliga växter och djur i Sverige, direkt eller med hjälp av bestämnings-litteratur.
 • kunna redogöra för grundläggande naturgeografiska processer och sammanhang samt huvuddragen i Sveriges klimat, geologi och hydrologi.
 • kunna redogöra för hur människan har nyttjat naturen i olika tider och hur miljön har påverkats.
 • visa insikt om turismnäringen i Sverige och förutsättningar för företagande inom turism branschen.
 • kunna förmedla information i tal och skrift på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt.
 • kunna leda grupper av människor i naturen på ett säkert sätt.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen gäller att betygen VG (Väl godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd) ges.

Tillgodoräknande

Enligt föreskrifter i  § 6:12 i högskoleförordningen (HF) har en student som vid en högskola inom landet gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig denna för högskoleutbildning vid annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller
hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Vidare gäller enligt § 6:13 i HF att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Lokala regler för tillgodoräknande finns beskrivna i Umeå universitets tillgodoräknandeordning som finns på Studentcentrums hemsida.

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Högskoleexamen i naturguidning uppnås efter fullgjorda kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. En stor del av undervisningen bedrivs ute i fält i form av laborationer och projekt. Redovisning av projekt och laborationer är viktiga inslag i utbildningen. Exkursionerna och laborationerna är normalt obligatoriska. För att hålla den studietakt som är nödvändig förutsätts att studierna bedrivs på heltid. Kurslitteraturen kan vara på svenska eller engelska. Undervisning sker huvudsakligen på svenska, men kan i något fall ske på engelska.

Baskurser

5BI164 Ekologi och Biologisk mångfald,  15 hp
5GV060 Naturgeografi,  10 hp
5BI138 Ekosystem,   30  hp
2KG064 Turismkunskap I,  5 hp
2KG069 Turismkunskap II,  5 hp
1SA147 Kultur och historia i norr,   6 hp 
2FE216 Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling, 7.5 hp
5BI163 Fjällsäkerhet alternativt 5BI161 Fältsäkerhet,  9 hp 
5ÖÄ014 Praktik,  5 hp
5BI106 Naturguidning,  10 hp
5BI146 Fördjupning i naturguidning,  2,5 hp
5BI182 Examensarbete i naturguidning,  15 hp

På en baskurs har studenten platsgaranti.


Programöversikt
Programkurserna i programmet ges på helfart fördelade över två läsår. Kurserna är fördelade så att det första året ger en orientering i de flesta ämnen som programmet omfattar, medan det andra året erbjuder ytterligare fördjupning inom vissa områden samt ett självständigt examensarbete. Kurserna ges efter varandra med undantag Fjällsäkerhet/Fältsäkerhet, som ges parallellt med övriga kurser under första läsår.

År 1
5BI164 Ekologi och Biologisk mångfald    15 hp
2KG064 Turismkunskap I    5 hp
1SA147 Kultur och historia i norr  6 hp
5GV030 Naturgeografi    10 hp
5ÖÄ014 Praktik    5 hp 
5BI163 Fjällsäkerhet alternativt 5BI161 Fältsäkerhet  9 hp 
5BI106 Naturguidning    10 hp

År 2
5BI138 Ekosystem    30 hp
2KG069 Turismkunskap II,    5 hp
2FE216 Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling, 7.5 hp
5BI146 Fördjupning i naturguidning,   2,5 hp
5BI182 Examensarbete i naturguidning  15 hp


Examensarbete/självständigt arbete

Examensarbetet inom högskoleprogrammet i naturguidning avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom naturguidningsområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till ett företag eller organisation som utför naturguidningar. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.
Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Då programmet endast ges vid ett tillfälle kan anstånd med studiestart och studieuppehåll inte medges.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan ställs till fakultetsnämnden och inlämnas till programstudievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om den studerande inte uppnått minst 15 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet. Den programansvarige kan bevilja studieuppehåll för begränsad tid antingen på grund av tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst, graviditet, vård av barn eller annat vårdansvar), på grund av yrkesverksamhet (inklusive praktik och forskning) eller på grund av särskilda skäl. Exempel på detta är ekonomiska problem, studietrötthet osv.

Studerande som har beviljats studieuppehåll för en begränsad tid garanteras en utbildningsplats vid uppehållets utgång. För att få ta sin utbildningsplats i anspråk skall den studerande skriftligen lämna besked till programstudievägledaren om studiernas återupptagande före den 15 april om det gäller höstterminen och före 15 oktober om det gäller vårterminen.
Ett negativt beslut om att få uppta studierna efter studieuppehåll är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt.

Den som är antagen till ett utbildningsprogram och avbryter studierna utan att studieuppehåll beviljats, förlorar sin platsgaranti. Önskar den studerande återuppta studierna vid en senare tidpunkt måste ansökan göras till varje enskild kurs. Alternativt måste en ansökan om att bli antagen till senare del av utbildningsprogram lämnas in.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.