"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp

Engelskt namn: University Diploma Programme for Process Operators

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TGHPR

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-2012-17

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas med inriktningen processoperatör (Process Operator).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För högskoleexamen som processoperatör vid Umeå universitet skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som processoperatör.

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten

 • visa grundläggande kunskaper inom områdena kemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt automation.
 • visa grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap och arbetsmiljö, produktions- och kvalitetsteknik samt drift och underhåll.
 • visa fördjupade kunskaper inom området teknisk processkemi.
 • ha förvärvat kunskapsmässiga och praktiska förutsättningar för att yrkesmässigt arbeta som processoperatör inom massa- och pappersindustrin, den processkemiska industrin, den metallurgiska industrin och den energitekniska industrin.
 • ha förvärvat de kunskaper som erfordras för vidare specialistutbildning inom sin anställning.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten

 • visa färdighet att arbeta med moderna datorbaserade mät- och reglerverktyg för fjärrstyrning av kemiska, metallurgiska och energitekniska processer.
 • visa förmåga att identifiera och formulera problem samt att inhämta den kunskap som erfordras för att lösa dessa problem.
 • visa förmåga att tekniskt kunna tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper.
 • visa förmåga att använda ett arbetssätt baserat på beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • visa förmåga att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat såväl i tal som skrift.
 •  visa förmåga att samverka och kommunicera med andra med samma yrkesbakgrund och personer med annan bakgrund.
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten

 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på produktionens kvalitet och utrustningens förebyggande underhåll.
 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på driftparametrarnas betydelse för belastningar på den yttre miljön.
 • visa engagemang för produktions- och kvalitetshöjande projekt, samt projekt som syftar till en hållbar teknikutveckling med minimala miljöbelastningar.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Denna yrkesförberedande utbildning har som mål att ge en bred kompetens som processoperatör i en modern kemiskt eller energitekniskt anknuten industri, baserad på en hög grad av automation och fjärrkontroll. Utbildningen ges gemensamt av Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Undervisningen bedrivs på distans.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Nedan följer en lista på de obligatoriska kurser som ingår i programmet:
 

Kurskod Kursnamn Univestitet Högskolepoäng
KT023G Inledande kurs för processoperatörer Miun 7,5
5MA193 Algebra och analys för processoperatörer UmU 7,5
5KE184 Allmän kemi UmU 7,5
KT024G Kemi med energiteknik Miun 7,5
ER051G Tillämpad energiteknik för processoperatörer Miun 7,5
ER052G Drift- och underhållsteknik Miun 7,5
5KE185 Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier UmU 7,5
5KE186 Industriförlagd praktik för processoperatörer UmU 7,5
KT026G Biofiberteknologi för processoperatörer Miun 11
5KE188 Miljöteknik och hållbar utveckling UmU 4
5EL133 Elteknik UmU 7,5
5EL277 Industriella mätsystem UmU 7,5
5EL278 Industriell reglerteknik UmU 7,5
KT028G Projekt, projektledning och arbetsmiljö Miun 7,5
KV004G Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar Miun 7,5
5KE189 Självständigt arbete för processoperatörer UmU 7,5


Praktik
Utbildningen innehåller obligatorisk praktik om 7,5 hp.

Valbara kurser
Inga valbara kurser

Fria kurser
Inga fria kurser

Självständigt arbete
Det självständiga arbetet inom högskoleprogrammet till processoperatör avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I det självständiga arbetet som omfattar 7,5 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innefatta någon form av ämnesmässig fördjupning inom processoperatörsyrkets normala ansvarsområde. Det självständiga arbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar inom ett dubbelt så omfattande arbete. Vid examinationen skall då de enskilda insatserna klart kunna urskiljas.

Det självständiga arbetet skall förläggas till näringslivet. Det självständiga arbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/