Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp

Engelskt namn: University Diploma Programme for Process Operators

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: TGHPR

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-2012-17

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-26

Behörighetskrav

Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav/examensbeskrivningar/
Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas med inriktningen processoperatör (Process Operator).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Beskrivning av utbildning på grundnivå (1 kap 8 § högskolelagen)

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För högskoleexamen som processoperatör vid Umeå universitet skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som processoperatör.

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten

 • visa grundläggande kunskaper inom områdena kemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt automation.
 • visa grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap och arbetsmiljö, produktions- och kvalitetsteknik samt drift och underhåll.
 • visa fördjupade kunskaper inom området teknisk processkemi.
 • ha förvärvat kunskapsmässiga och praktiska förutsättningar för att yrkesmässigt arbeta som processoperatör inom massa- och pappersindustrin, den processkemiska industrin, den metallurgiska industrin och den energitekniska industrin.
 • ha förvärvat de kunskaper som erfordras för vidare specialistutbildning inom sin anställning.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten
 • visa färdighet att arbeta med moderna datorbaserade mät- och reglerverktyg för fjärrstyrning av kemiska, metallurgiska och energitekniska processer.
 • visa förmåga att identifiera och formulera problem samt att inhämta den kunskap som erfordras för att lösa dessa problem.
 • visa förmåga att tekniskt kunna tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper.
 • visa förmåga att använda ett arbetssätt baserat på beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • visa förmåga att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat såväl i tal som skrift.
 •  visa förmåga att samverka och kommunicera med andra med samma yrkesbakgrund och personer med annan bakgrund.
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten
 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på produktionens kvalitet och utrustningens förebyggande underhåll.
 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på driftparametrarnas betydelse för belastningar på den yttre miljön.
 • visa engagemang för produktions- och kvalitetshöjande projekt, samt projekt som syftar till en hållbar teknikutveckling med minimala miljöbelastningar.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är Bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan U (Underkänd), 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Denna yrkesförberedande utbildning har som mål att ge en bred kompetens som processoperatör i en modern kemiskt eller energitekniskt anknuten industri, baserad på en hög grad av automation och fjärrkontroll. Utbildningen ges gemensamt av Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Arbetsmarknaden finns framför allt inom pappers- och massaindustrin, den metallurgiska industrin, den kemiska industrin och den energitekniska industrin, men även inom många närliggande branscher såsom gruvindustri, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri. Processövervakning och processtyrning, förebyggande underhåll, kontroll av belastningar på inre och yttre miljö samt deltagande i utvecklingsprojekt rörande produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete, är exempel på ansvarskrävande arbetsuppgifter nu och i framtiden.

Utbildningen är inriktad mot att ge de kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt automation som erfordras, för att i ett arbetsteam ansvara för en produktionsenhets kvantitativa och kvalitativa resultat. Utbildningen är vidare, under sin senare del, inriktad mot att ge de kunskaper och den insikt som erfordras för att medge en hög grad av självansvar, delaktighet och medarbetarskap i den framtida anställningen, dvs egenskaper av central rekryteringsfrämjande betydelse inom den moderna industrin.

De laborativa momenten i utbildningen är som regel problemorienterade tillämpningar med industriell anknytning och såväl industripraktik som ett flertal industribesök ingår för att ge inblick i och förståelse för det framtida yrkets krav och möjligheter.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar samt genom handledning i samband med laborationer, projektarbeten och praktik. Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna muntlig och skriftlig redovisning, vilket normalt sker i samband med laborationer och projektarbeten.

Beskrivning av ingående kurser
Utbildningen startar med en Inledande kurs om 7,5 högskolepoäng. Syftet med denna kurs är dels att ge en första inblick i de ansvarsområden som processoperatörsyrket normalt omfattar, och dels att förmedla kunskaper som gör studenten väl förberedd för sina studier till processoperatör. Parallellt med den inledande kursen löper en 7,5 högskolepoängskurs i matematik (Algebra och analys för processopreatörer), vars huvudsakliga syfte är att ge de matematiska kunskaper som erfordras för efterföljande kurser i kemi, energiteknik och elteknik. Kursen Allmän kemi, 7,5 högskolepoäng och Kemi med energiteknik, 7,5 högskolepoäng, behandlar bland annat begrepp som stökiometri, kinetik, jämvikt och analys.  Kursen tillämpad energiteknik, 7,5 högskolepoäng, behandlar rörströmning och utrustning som exempelvis turbomaskiner och värmeväxlare. Drift och underhållsteknik, 7,5 högskolepoäng, löper parallellt med tillämpad energiteknik och behandlar moment som organisationsformer för underhåll, drift- och funktionssäkerhet och totalt produktunderhåll.

Kursen teknisk kemi 1 om 7,5 högskolepoäng innehåller avsnitt om processer för framställning av primära kemikalier, metaller och petroleumprodukter. Det första läsåret avslutas med en industriellt förlagd praktikperiod om 7,5 högskolepoäng. Studenten följer här en industrianställd processoperatör i en fullskalig produktionsanläggning. Syftet är ge en förberedelse inför det självständiga arbetet och det efterföljande yrkeslivet. Kursen kan ge möjlighet till branschprofilering och den avslutas med en muntlig och skriftlig presentation av individuellt erhållna erfarenheter.

Det andra läsåret inleds med kursen Teknisk kemi 2 om 11 högskolepoäng. I denna kurs behandlas tillverkningsprocesser och produktionsutrustning inom cellulosaindustrin för exempelvis tillverkning av papper.  Därefter följer en kurs i Elteknik, 7,5 högskolepoäng, framför allt omfattande elektronik och syftande till att förmedla kunskaper av betydelse för de senare kurserna om industriella mät- och reglersystem. 

Därefter följer Teknisk kemi 3 om 4 högskolepoäng, som är inriktad mot miljöteknik och hållbar utveckling. Höstterminen i årskurs 2 avslutas med Industriella mätsystem, som behandlar givare, elektriska mätsystems uppbyggnad samt analys av mätosäkerhet.
 
Kursen i Reglerteknik och automation, om 7,5 högskolepoäng, syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att fjärrstyra dessa tillverkningsprocesser mot optimal kvalitativ och kvantitativ produktion. Den syftar också till att förmedla en helhetsförståelse av de olika processerna, där olika subenheter ses i sitt sammanhang.

Kursen Ledarskap och arbetsmiljö, 7,5 högskolepoäng, tar upp aspekter som projekt- och teamledarskap, lagar och avtal, samt skydd och säkerhet. Produktions- och kvalitetsteknik, 7,5 högskolepoäng, slutligen, ger kunskaper inom områden som ekonomi, kvalitetsarbete, ledningssystem och logistik.

Utbildningen avslutas med ett industriförlagt självständigt arbete om 7,5 högskolepoäng som ska innefatta en fördjupning inom något av processoperatörsyrkets normala ansvarsområden. Målet är här att utveckla studentens förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden, samt att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa en större uppgift. Målet är också att ge kunskap om praktiskt utvecklingsarbete i industriell miljö.

Baskurser

På en baskurs har studenten platsgaranti. De fullständiga kraven för examen finns angivna i examensbeskrivningen. Nedan följer en lista på de kurser som ingår i programmet:
 

Kurskod Kursnamn Univestitet Högskolepoäng
KT023G Inledande kurs för processoperatörer Miun 7,5
5MA193 Algebra och analys för processoperatörer UmU 7,5
5KE184 Allmän kemi UmU 7,5
KT024G Kemi med energiteknik Miun 7,5
ER051G Tillämpad energiteknik för processoperatörer Miun 7,5
ER052G Drift- och underhållsteknik Miun 7,5
5KE185 Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier UmU 7,5
5KE186 Industriförlagd praktik för processoperatörer UmU 7,5
KT0NNG Pappers-, cellulosa- och sågverksteknik Miun 11
5KE188 Miljöteknik och hållbarutveckling UmU 4
5EL133 Elteknik UmU 7,5
5EL135 Industriella mät- och reglersystem UmU 7,5
  Reglerteknik och automation UmU 7,5
KT0NNG Projekt, projektledning och arbetsmiljö Miun 7,5
KT0NNG Produktions- och kvalitetsteknik Miun 7,5
5KE189 Självständigt arbete UmU 7,5


Valbara kurser
Inga valbara kurser

Fria kurser
Inga fria kurser

Programöversikt
Kursernas normala placering i tiden framgår av nedanstående blockschema. Avvikelser och variationer kan dock förekomma från år till år.

År 1
HT 1 HT 2 HT 3 HT 4 VT 1 VT 2 VT 3 VT 4
Introduktion till
processoperatörs-
yrket
Allmän
Kemi
Kemi med
energi-
teknik
Tillämpad
energi-
teknik
Teknisk
Kemi
Industri-
förlagd
praktik
MiU,  UmU MiU
Algebra och
analys för process-
operatörer
Drift &
underhåll
Mineraler,
petroleum
och
kemikalier
UmU UmU MiU MiU UmU MiU, UmU


År 2
HT 1 och 2 Ht 2 och 3 HT 3 HT 4 VT 1 VT 2 VT 3 VT 4
Teknisk Kemi
(11 hp)

Papper,
cellulosa
och såg-
verksteknik
Teknisk
Kemi
(4 hp)

Miljö-
teknik och
Hållbar
utveckling
Elteknik Industriella
mätsystem
Regler-
teknik och
auto-
matation
Projekt,
projekt-
ledning
& arbets-
miljö
Produktions-
och
kvalitets-
teknik
Själv-
ständigt
arbete
MiU UmU UmU UmU UmU MiU MiU MiU, UmU


Självständigt arbete

Det självständiga arbetet inom högskoleprogrammet till processoperatör avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I det självständiga arbetet som omfattar 7,5 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innefatta någon form av ämnesmässig fördjupning inom processoperatörsyrkets normala ansvarsområde. Det självständiga arbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar inom ett dubbelt så omfattande arbete. Vid examinationen skall då de enskilda insatserna klart kunna urskiljas.

Det självständiga arbetet skall förläggas till näringslivet. Det självständiga arbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/