"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Engelskt namn: Sport Science Programme - Strategic Leadership and Development

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGILU

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-809-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-05-24

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-04-26

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokalexamensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet idrottspedagogik (Sport Education) med inriktning strategiskt ledarskap och utveckling (Strategic Leadership and Development).
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Högskolelagen 1 kap 8 §)
 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter avslutad utbildning skall studenten
-    visa kunskap om och förståelse för idrott som ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen,
-    visa kunskap om och förståelse för strategiskt utvecklingsarbete inom idrottens område,
-    visa förmåga att identifiera utvecklingsbehov inom idrottens område samt att planera, genomföra och utvärdera strategiska utvecklingsinsatser i relation till dessa behov,
-    visa förmåga och färdighet att samverka med olika grupper inom idrottens område samt med för området relevanta aktörer utan specialistkunskap,
-    visa förmåga att med utgångspunkt i ett mångfaldsperspektiv kritiskt värdera, problematisera och förhålla sig till företeelser, frågeställningar och situationer inom idrottens område.

 

Examinationsformer

Examinationsformerna inom programmet varierar och kan vara muntliga, skriftliga och/eller praktiska. Se respektive kursplan för förtydliganden av examinationsformer.

 

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

 

Allmänt

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling är en tvärvetenskaplig utbildning med tyngdpunkt i beteendevetenskap. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med idrottspedagogik som huvudämne. Inom programmet läses kurser som syftar till att förbereda för strategisk ledning och utvecklingsarbete inom idrottens område. Idrottens område sträcker sig över den ideella, kommersiella och offentliga sektorn och innefattar alla typer av verksamheter som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter.

Programmet genomförs på helfart och omfattar 180 högskolepoäng. Huvuddelen av kurspoängen (97,5 hp) består av kurser i idrottspedagogik men i utbildningen ingår också kurser i företagsekonomi, juridik, psykologi, idrottsmedicin och kostvetenskap. För kandidatexamen skriver studenterna ett examensarbete om 15 hp i huvudämnet idrottspedagogik.
I programmet finns genomgående inslag av arbetslivsanknytning och examensarbetet kan skrivas i samverkan med en extern part. Under en av programmets terminer läses valbara/valfria kurser vilket ger möjlighet att profilera utbildningen utifrån det egna intresseområdet. Detta kan göras antingen vid Umeå universitet eller vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte. Denna termin kan även läsas utomlands via upparbetade internationella samverkansavtal.

Examensarbete/självständigt arbete
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet idrottspedagogik på kandidatexamensnivå . Det självständiga arbetet ska vara relaterat till området strategiskt ledarskap och/eller utvecklingsarbete. Examensarbetet kan skrivas i samverkan med en extern part.   

Terminsteman
Programmets sex terminer är uppdelade utifrån olika teman där följande innehåll behandlas:

Termin 1: Samhälle, idrott och individens utveckling
Idrottspedagogik som forsknings- och kunskapsområde samt de verksamheter och kompetensbehov inom idrottens område som har bäring på framtida yrkesutövande introduceras. Idrottspedagogiska, idrottspsykologiska, idrottsmedicinska och kostvetenskapliga perspektivs betydelse för strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling behandlas också.

Termin 2: Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område
Principer för styrning, organisering och ledning fokuseras samt hur dessa pedagogiska processer påverkar villkoren för och effekterna av individers, gruppers och organisationers deltagande i och inflytande över verksamheter inom idrottens område. Strategiskt ledarskap i praktiken behandlas med utgångspunkt i pedagogiska och psykologiska perspektiv.

Termin 3: Juridisk och företagsekonomisk styrning inom idrottens område
Rättsliga och ekonomiska ramar för idrottslig verksamhet. Inom det rättsliga området behandlas rättsregler med särskild betydelse för den som arbetar inom idrottsrörelsen eller mera allmänt med idrott. Inom det ekonomiska området behandlas grunderna i redovisning och kopplingen mellan organisationens mål och strategier och former för ekonomisk styrning som exempelvis budgetering och kalkylering.

Termin 4: Strategiskt utveckling-/ och förändringsarbete inom idrottens område
Marknadsföringens betydelse för utveckling av idrottslig verksamhet samt studier i och praktiskt utförande av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Under terminen behandlas projektarbete och utbildningsinsatser som centrala verktyg för utvecklings- och förändringsarbete.

Termin 5: Valbar/valfri termin
Under terminen finns möjlighet att profilera sin utbildning inom det egna intresseområdet genom att läsa valbara/valfria kurser vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte nationellt eller internationellt. Val av kurser sker i samråd med programmets programvägledare.

Termin 6: Examensarbete och arbetsmarknadsanknytning  
Terminen inleds med en forskningsförberedande kurs och därefter följer examensarbetet i idrottspedagogik om 15 hp. Examensarbetet erbjuder en möjlighet till fördjupning inom ett specifikt område och det kan genomföras i samverkan med en extern part. Terminen avslutas med att den egna formella och faktiska kompetensen i relation till framtida yrkesutövande behandlas.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.