Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Cognitive Science

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: SGKOG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 502-1380-12

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet kognitionsvetenskap (Cognitive Science)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
Studenten ska
– ha kunskap om centrala begrepp, teorier och resultat inom kognitionsvetenskap
– ha kunskap om centrala metoder inom kognitionsvetenskaplig forskning
– ha grundläggande förståelse för hur kognitionsvetenskaplig metod och kunskap kan tillämpas i samhället.

Färdighet och förmåga
Studenten ska
– kunna tillämpa grundläggande kognitionsvetenskapliga metoder
– kunna planera och genomföra undersökningar samt analysera och tolka undersökningsresultat
– kunna använda vetenskapliga begrepp och metoder för att lösa problem
– kunna använda informations- och kommunikationsteknologi för arbetsuppgifter som exempelvis rapportskrivande, statistik, grafik
– kunna kommunicera effektivt i olika sammanhang såväl skriftligt som muntligt
– kunna självständigt och kritiskt söka, sammanställa, bearbeta och presentera information
– kunna planera och använda tid effektivt samt organisera sitt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
– förstå värdet av vetenskaplighet
– ha förmåga att göra vetenskapligt och etiskt grundade val
– ha utvecklat egna effektiva strategier för inlärning
– kunna sätta upp karriärmål och identifiera och utveckla de kompetenser som krävs för att uppnå dem.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Prov sker individuellt och i grupp, muntligt och skriftligt. Examinationsformer för varje kurs anges i kursplanen.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng med inriktning mot det kognitionsvetenskapliga området.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Studieavbrott
 

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Grundkurs i kognitionsvetenskap:

2PS021

Perception 7,5 hp

Grundnivå

Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

1KG005

Kunskap och minne 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV027

Resonerande och informationsbehandling 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

3BM011

Handling 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt:

1VE007

Vetenskapligt tänkande 7,5 hp

Grundnivå

Vetenskapsteori: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KO015

Statistik och empirisk metod 7,5 hp

Grundnivå

Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

1FL069

Logik och formella metoder 7,5 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

1LI004

Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp

Grundnivå

Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

3KO000

Kognitiv Neurovetenskap I 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV106

Programmering i Python 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

1KG006

Lingvistik för kognitionsvetenskap 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

3KO001

Kognitiv Neurovetenskap II 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

2KO017

Tillämpad kognitiv psykologi 7,5 hp

Grundnivå

Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KO006

Kognitiv neuropsykologi 7,5 hp

Avancerad nivå

Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Tillämpad kognitiv psykologi och kognitiv neuropsykologi läses parallellt på halvfart.

5DA000

Applikationsprogrammering i Python 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KO014

Projektarbete i kognitionsvetenskap 7,5 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Applikationsprogrammeríng i Python och Projektarbete i kognitionsvetenskap läses parallellt på halvfart.

Termin 5

5DV060

Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV121

Artificiell intelligens - grunderna 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Valbara kurser, 15 hp

Termin 6

2KO005

Visuell kognition 7,5 hp

Avancerad nivå

Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5ID119

Kognitiv Design 7,5 hp

Grundnivå

Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KO016

Examensarbete i kognitionsvetenskap 15 hp

Grundnivå

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk