Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Cognitive Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGKOG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-810-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-04-26

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet kognitionsvetenskap (Cognitive Science)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
- Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
-    Visa kunskap och förståelse för människans perceptuella och kognitiva förmågor samt hjärnans funktionella system.
-    Visa kunskap och förståelse för de grundläggande principerna för nervsystemets uppbyggnad och funktioner.
-    Visa kunskaper om några datavetenskapliga verktyg och programmeringsspråk som används inom kognitionsvetenskaplig problemlösning.
-    Visa kunskaper i projektledning och projektarbete.

Färdigheter och förmågor
-    Visa förmåga att självständigt och i samverkan med andra kunna använda forsknings- och utvärderingsmetoder, och verktyg som är viktiga inom huvudområdet.
-    Kunna tillämpa kunskap om människans perceptuella och kognitiva förmågor för att lösa praktiska problem.
-    Visa förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
-    Visa färdighet i att praktiskt organisera och leda projekt.
-    Visa förmåga att kunna beskriva och marknadsföra sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Visa förmåga att kunna värdera på vilket sätt de egna kunskaperna och färdigheterna bäst kan komma till nytta i projekt.
-    Visa förståelse för värdet av vetenskaplighet.
-    Visa förmåga att värdera projekt.

Examinationsformer

Regler för prov och betygssättning framgår av respektive kursplan. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Antalet provtillfällen framgår av respektive kursplan. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om kurser eller kursmoment från Umeå universitet, en annan svensk högskola eller motsvarande utbildningsanordnare, utlandsstudier eller yrkeserfarenhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

 Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt.

Allmänt

Utbildningen i kognitionsvetenskap omfattar sex terminer och leder till kandidatexamen i kognitionsvetenskap. Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap i Umeå består av baskurser om 135 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt om 7.5 hp på avancerad nivå. Dessutom tillkommer 15 hp valfria kurser på grund- eller avancerad nivå och ett självständigt arbete om 15 hp på grundnivå.Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen.Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt
År 1: Under programmets första år ges tematiska kurser som handlar om människans perception, kunskap och minne, resonerande och informationsbehandling och handling, för att studenterna ska erhålla en god teoretisk bas i kognitionsvetenskap, samt kurser för att träna vetenskapligt tänkande och vetenskaplig arbetssätt.

År 2 och 3: Från termin tre och framåt innebär kurserna bådae teoretiska och praktiska fördjupningar i kognitionsvetenskapliga problem på grundläggande och avancerad nivå. Dessa fördjupningar fokuserar på människans interaktion med sin omgivning utifrån perspektiven: artificiell intelligens, design, neuropsykologi, neurovetenskap, perception och språkvetenskap.
Utöver detta avslutas andra året med ett projektarbete i kognitionsvetenskap, och det tredje året med ett examensarbete i kognitionsvetenskap.

Utbildningen innehåller också 15 hp valfria kurser där studenten kan fördjupa eller bredda sig inom ett eller flera områden. Under utbildningen tränas studenten fortlöpande i vetenskapligt tänkande, metod, statistik och kommunikation samt att arbeta med och i projekt.

Examensarbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kognitionsvetenskap.
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.