Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning biologi

Du som är mer intresserad av biologi kan antingen söka direkt till biologiinriktningen eller välja biologiinriktningen efter ett års studier. Du tar då kandidatexamen som biolog. Eftersom många frågor som är aktuella för biologer handlar om samverkan mellan geovetenskap och biologi, har vi valt att lägga upp första årets studier som en samläsning mellan geovetarstudenter och biologstudenter.

Under första året på programmet får du som biolog på det viset betydligt djupare förståelse för biologiska fenomen som direkt är kopplade till geovetenskap, som klimatförändringar, kolinlagring, fosfor- och kvävecykler, samt möjliga lösningar för hållbar markanvändning som ger så liten påverkan på biologisk mångfald som möjligt.

Lär dig metoder och analyser

Om du sedan väljer biologiinriktningen får du även djupare förståelse för direkt biologiska fenomen, till exempel olika djurs och växters krav på tillvaron, storskaliga utbredningsmönster av organismer och förändringen av biodiversitet på jorden, evolutionära processer, samt en mängd andra aktuella biologiska problemområden och fenomen.

Dessutom lär du dig olika metoder och analyser som används inom biologers arbetsfält, till exempel att inventera olika arter, skatta förändringar i arters utbredning, göra naturvärdesbedömning och utföra ekologisk restaurering.
Under utbildningen kan du läsa fältkurser vid forskningsstation i Abisko i fjällen. .

Som biolog har du en god arbetsmarknad och möjlighet att påverka hur vår natur och miljö ser ut i framtiden. Du kan till exempel arbeta vid länsstyrelser och kommuner med naturvård, planläggning och uppföljning av mark- och vattenanvändning eller med ekologisk restaurering. Många biologer jobbar också som konsulter med markanvändningsfrågor inom Sverige eller internationellt med globala miljöfrågor. Det kan exempelvis handla om hur vindkraftverk ska placeras för att ha så liten påverkan på natur som möjligt eller hur ett företag inom gruvindustrin kan kompensera för den mark och natur de tar i anspråk.

Efter kandidatutbildningen kan du också fortsätta med studier i ekologi, natur eller miljövetenskap, vilket ytterligare ökar möjligheterna till jobb ute i samhället eller mot en karriär som forskare.

Läs mer om våra utbildningar:

Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling
Masterprogrammet i ekologi
Masterprogrammet i geovetenskap

Tät kontakt med forskningen

Den utbildning du får vid Umeå universitet bygger på de allra senaste forskningsrönen, och du kommer ofta att få reda på nya och spännande resultat långt innan dessa hamnar i litteraturen. Detta säkerställer vi genom att alla våra aktiva forskare deltar i undervisningen på grundnivå, samt genom att du som student kan få vara delaktig i ett forskningsprojekt exempelvis när du gör ditt examensarbete. På så sätt blir du inte bara en bättre biolog, utan även mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Vår forskning har tonvikt på de nordliga barrskogarna, vattendragen, fjällen och Östersjön, men berör även arter och ekosystem på andra breddgrader. Vissa av våra forskare är knutna till forskningsstationen i Abisko och Umeå marina forskningscentrum.

Vi försöker både förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning och hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och hur ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav fungerar. Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält.

Forskningen handlar mycket om samspelet mellan ekologi och geovetenskap, vilket främst visar sig i den forskning som sker i rinnande vatten och sjöar. Den syftar till att förklara skillnader i näringstillgång, samt tillväxt och artrikedom hos organismer i dessa akvatiska system och till att förstå långsiktiga förändringar i olika föroreningar i vår natur. Mycket annan biologisk forskning bedrivs också, bland annat om artbildning hos svenska fiskar, betande djurs effekter på växter, biologisk mångfald inom många artgrupper och hur denna påverkas av människors agerande, olika organismers evolution samt hur olika naturtyper samverkar.

Läs mer vår forskning

Sherry jobbar i snöleopardprojekt

Sherry Young läste en praktikkurs i biologi i Umeå. Nu forskar hon om snöleoparder i Kirgizistan.

Vill du veta mer om Sherrys arbete? Läs mer i hennes blogg!

Våra studenter får relevanta jobb

Den bild man får i media är ofta att arbetsmarknaden för biologer är ganska svår. Men, när vi tittar på hur våra studenter klarar sig, tycks nästan alla ha relevanta sysselsättningar efter sin utbildning. Vissa läser vidare på masterutbildningar, vissa söker sig till doktorandutbildningar och många arbetar som assistenter inom forskning, på kommuner, länsstyrelser eller i konsultföretag.

Läs mer om arbetsmarknaden för biologer och geovetare