Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning geovetenskap

Geovetenskap handlar om marken, vattnet och luften på vår planet. Dessa delar av naturen är förutsättning för allt liv på jorden. Geovetenskap ger dig kunskap om de naturliga tillstånden i miljön – helt nödvändigt för att förstå förutsättningarna för vår användning av jordens resurser och vilka konsekvenser det får för miljön.

Geovetenskap är ett brett ämnesområde:

Geologi handlar om jordens bildning, uppbyggnad och ständiga förändring. Geologi spänner över stora tidsrymder och handlar om berggrunden med dess mineral samt hur det lösa jordlagret bildats av inlandsisar, vatten och vind.

Meteorologi och klimatologi handlar om processer i atmosfären. I meteorologi studeras atmosfärens strömningar och fysikaliska egenskaper, vilket styr vädret. Klimatologi handlar om hur vädret varierar mellan olika områden under längre tidsperioder.

Hydrologi handlar om vattnet på jordens landområden, om vattnets ständiga kretslopp och dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Oceanografi handlar om jordens oceaner och hav, strömmar, vågor och havsvattnets fysikaliska och kemiska egenskaper. Geokemi behandlar grundämnens förekomst och kretslopp på jorden. Här studeras både naturliga processer och människans påverkan på miljön.

Viktiga samhälls- och framtidsfrågor

Geovetares arbete handlar ofta om samhällsekonomiskt viktiga verksamheter och framtidsfrågor om klimat och miljö. Utvinning av malm, mineral, berg och jord är en av Sveriges största industrisektorer. Geovetare arbetar med att söka efter dessa naturresurser och planera så att de används på ett hållbart sätt. Inom skogs- och jordbruket kan geovetare bidra med expertkunskap om mark och vatten.

Geovetare krävs för ett hållbart samhällsbyggande. Arbetet kan till exempel handla om att bedöma om mark är lämplig för att bygga hus eller vägar på, planera var dricksvatten ska tas ifrån och analysera riskerna för översvämningar och jordskred. Många geovetare arbetar med så kallade miljökonsekvensbeskrivningar. Det är omfattande utredningar som enligt miljölagstiftningen måste göras innan verksamheter som påverkar miljön får sättas i gång. Ett annat viktigt arbete är fortlöpande miljöövervakning av mark, vatten och luft som görs för att kontrollera att fastställda miljömål uppnås. Ett stort miljöproblem i Sverige är att det på många platser finns miljögifter lagrade i marken från äldre verksamheter, till exempel gruvor eller sågverk. Geovetare arbetar med att lokalisera sådana områden, bedöma risken för spridning av miljögifter och hur föroreningarna kan saneras.

Energifrågor är ofta kopplade till geovetenskapliga förhållanden och processer. Geovetare har därför en viktig roll i omställningen till förnybar energi, till exempel vindkraft, markvärme och biobränslen. Inom naturvården behövs både biologer och geovetare för att skydda värdefull natur, till exempel genom att bilda naturreservat och utveckla geologiskt intressanta besöksmål för turister.

Geovetare har hela världen som arbetsfält. Många geovetare arbetar i utvecklingsländer med frågor som rör vattenförsörjning och jorderosion, samt med att förebygga och mildra konsekvenserna av naturkatastrofer som jordbävningar och översvämningar.

Geovetare finns både inom privat och offentlig sektor. De kan arbeta på stora företag, till exempel gruvbolag, eller i små miljökonsultföretag. Offentliga arbetsgivare kan vara länsstyrelser, kommuner eller statliga myndigheter som Naturvårdsverket, SIDA och Statens geologiska undersökning, SGU. Många geovetare jobbar också med forskning och utbildning på universitet och högskolor.

Som geovetare får du arbeta med viktiga samhälls- och miljöfrågor. Det är ett varierande arbete med både teoretiska och praktiska uppgifter och mycket av arbetet sker ute i fält. Ämnets snabba utveckling med nya tillämpningar och undersökningsmetoder gör det extra spännande. För dig som är teknik- och datorintresserad finns alla möjligheter att arbeta med avancerad mätutrustning och dataanalyser. Är du mer intresserad av samhällsvetenskapliga frågor kan du arbeta inom samhällsplanering, med miljölagstiftning och miljöinformation.

De flesta som läst i Umeå får jobb visar undersökning

Att läsa geovetenskap vid Umeå universitet:

I Umeå kan du utbilda dig till geovetare på Kandidatprogrammet i Biologi och Geovetenskap med inriktningen geovetenskap.

Under första året, som är gemensamt för alla på programmet, läser du kurser som integrerar geovetenskap och ekologi. Sådana ämnesövergripande kunskaper är nödvändiga både för geovetare och biologer för att kunna nå djupare förståelse för de komplicerade sambanden i naturen och för våra miljöproblems orsaker och effekter.

Under andra året läser du följande kurser som ger dig breda kunskaper inom geovetenskap:

  • Mark och vatten – teori och metoder
  • Miljöstörningar i mark och vatten
  • Kemins grunder alternativt Förvaltning, Rättsvetenskap/Miljörätt
  • Geomorfologi och jordartsgeologi

Det tredje året läser du Geografiska informationssystem (GIS) som ger dig en eftertraktad kompetens. GIS är en datorbaserad metod där man gör avancerade analyser av tillståndet i miljön genom att kombinera digital kartinformation och miljödata. Under tredje året gör du ditt examensarbete, men i övrigt finns stor valfrihet. Kurserna Analys av miljöförändringar, Akvatisk biogeokemi, Teoretisk geoekologi och Geoekologisk fältmetodik ger dig fördjupade kunskaper om geovetenskapliga processer och miljöfaktorer i land- och vattenekosystem.

Många väljer att läsa fler kurser inom tillämpad miljövetenskap, till exempel Miljöbalken, Miljökonsekvensbeskrivning och Marksanering. Du kan också läsa mer biologi för att få en mer ekologisk profilering på din geovetarutbildning. Det går också att lägga in någon kurs utanför det naturvetenskapliga ämnesområdet, till exempel geografi, miljöjuridik, arkeologi eller språk.

Mycket tid ute i fält

Under hela utbildningen varvas de teoretiska studierna med praktiska moment där du får arbeta i laboratorium och inte minst tillbringa mycket tid ute i fält. Du får träna på olika undersökningsmetoder och besöka fina miljöer i det norrländska landskapet. Bland annat har vi fältkurser på en forskningsstation i Abisko i fjällen och på en havsforskningsstation nära Umeå.

För att efterlikna din kommande yrkesroll får du arbeta mycket i projektform, där du enskilt eller i grupp samlar in, bearbetar och tolkar information och sedan redovisar resultaten. Vi har också en tioveckors praktikkurs där du får tillämpa dina kunskaper samtidigt som du skaffar viktiga arbetslivskontakter.

I det avslutande examensarbetet genomför du självständigt en större undersökning. Arbetet kan vara forskningsinriktat, där du får arbeta inom ett forskningsprojekt, eller göras på uppdrag av ett företag, en kommun eller länsstyrelse.

Du kan också välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet, vilket underlättas av de utbytesprogram som finns vid Umeå universitet.

Nära kontakt med forskning

Du får tidigt under utbildningen komma i kontakt med vår geovetenskapliga forskning, där vi främst är specialiserade inom biogeokemi och paleolimnologi. Inom biogeokemi studeras kemiska förhållanden i mark- och vattenmiljöer och hur det påverkas av miljöföroreningar och ett förändrat klimat. I paleolimnologi använder man borrkärnor från myrar och sjöbottnar för att rekonstruera hur klimatet och miljön har förändrats under tusentals år, något som hjälper oss att förstå hur vår miljö kommer att påverkas av de klimat- och miljöhot vi står inför.

Se ett filmklipp om forskning i paleolimnologi

Se ett filmklipp om forskning i akvatisk biogeokemi

Läs mer om vår forskning

Fortsatta studier på masternivå

Efter att ha tagit kandidatexamen i geovetenskap är du väl förberedd för arbetslivet, men du kan också välja att läsa vidare för att ytterligare fördjupa eller bredda dig. Vårt tvååriga masterprogram i geovetenskap ger dig specialiserade kunskaper inom våra forskningsområden och vårt ettåriga magisterprogram i miljövetenskap ger dig specialkompetens inom tillämpad miljövetenskap. Du blir även behörig att ett läsa två unika program som ges vid andra institutioner på Umeå universitet; magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt och masterprogrammet i miljöarkeologi.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om geovetenskap och geovetarutbildningen i Umeå är du mycket välkommen att kontakta:

Lina Polvi Sjöberg

Johan Rydberg

Matthias Sievert