Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Biology and Earthscience

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: NGBIG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-151-08

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (120 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena biologi (Biology) eller geovetenskap/naturgeografi (Earth Science/Physical Geography).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga

För naturvetenskaplig kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För naturvetenskaplig kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För naturvetenskaplig kandidatexamen i biologi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen

 • visa fördjupade kunskaper i vissa biologiska delområden, främst ekologi,
 • visa erfarenhet av moderna analys- och beräkningsverktyg för biologiska tillämpningar
 • visa insikt om det biologiska huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling
 • visa kunskaper om såväl naturliga miljöförändringar som mänsklig miljöpåverkan


För naturvetenskaplig kandidatexamen i geovetenskap/naturgeografi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen
 • visa fördjupade kunskaper i vissa geovetenskapliga delområden, främst naturgeografi
 • visa insikt om det geovetenskapliga huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
 • visa kunskaper om såväl naturliga miljöförändringar som mänsklig miljöpåverkan

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen är med undantag för enstaka fältkurser förlagd till Umeå. Under hela programmet kombineras teoretisk undervisning med praktiska övningar i fält och på laboratoriet. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. Exkursionerna och laborationerna är vanligtvis obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar vanligtvis cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisning sker som regel på svenska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Obligatoriska kurser båda inriktningarna
Naturens mångfald (biologi eller geovetenskap) 15 hp
Klimatförändringar (biologi eller geovetenskap) 15 hp
Geovetenskap 15 hp
Ekologi 15 hp

Obligatoriska kurser inriktning biologi
Artkunskap och systematik - 15 hp
Genetik och evolution-15 hp
Fysiologi och cellbiologi 15 hp
Inventering av biologisk mångfald 15 hp/ alternativt Vattenvård 15 hp
Examensarbete i biologi för kandidatexamen, 15 hp

Obligatoriska kurser inriktning geovetenskap
Mark och vatten - teori och fältmetoder 15 hp
Miljöstörningar i mark och vatten 15 hp
Geomorfologi och jordardartsgeologi - 15 hp
Geografiska informationssystem 15 hp
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen, 15 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Rättsvetenskap/miljörätt 7,5 hp
Förvaltning, 7,5 hp
Kemins grunder 15 hp

Analys av fältdata - 15 hp
Akvatiska ekosystem - 7,5 hp
Akvatisk ekosystemekologi 7,5 hp
Akvatisk biogeokemi 7,5 hp
Analys av miljöförändringar - 15 hp
Arktiska ekosystem - 15 hp
Arktiska miljöer - 7,5 hp
Ekologisk dynamik - 15 hp
Fjällekologi - 7,5 hp
Geografiska informationssystem - 15 hp
Geografiska informationssystem 1 - 7,5 hp
Geografiska informationssystem 2 - 7,5 hp
Geovetenskaplig studiepraktik - 15 hp
Hållbart skogsbruk - 15 hp
Inventering av Biologisk mångfald - 15 hp
Marksanering - 7,5 hp
Miljöbiogeokemi - 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivning - 7,5 hp
Molekylär ekologi och evolution - 15 hp
Naturvård - 15 hp
Projekt i ekologi 7,5 hp
Praktik i biologi - 15 hp
Skogsekologi - 15 hp
Terrester biogeokemi 15 hp
Tropisk ekologi - 15 hp
Vattenvård - 15 hp
Viltbiologi med viltvård -15 hp

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/utbildning/kurser/?page=2
Programstudievägledare och programansvarig finns tillgängliga för råd vid val av valbar kurs.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

Termin 1

Naturens mångfald, 15 hp
Klimatförändringar, 15 hp

Termin 2
Geovetenskap, 15 hp
Ekologi, 15 hp

Termin 3
För examen i biologi För examen i geovetenskap
Artkuskap och systematik 15hp
Genetik och evolution, 15 hp
Mark och vatten - teori och
fältmetoder 15 hp
Miljöstörningar i mark
och vatten, 15 hp

Termin 4
För examen i biologi För examen i geovetenskap
Valbara/valfria kurser, 15 hp
Fysiologi och cellbiologi 15 hp
Valbara/valfria kurser, 15 hp
Geomorfologi och jordardartsgeologi - 15 hp

Termin 5
För examen i biologi För examen i geovetenskap
Inventering av biologisk mångfald 15 hp alt./Valbara/valfria kurser, 15 hp

Vattenvård 15 hp alt./ Valbara/valfria kurser, 15 hp
Valbara/valfria kurser, 30 hp
 

Termin 6
För examen i biologi För examen i geovetenskap
Valbara/valfria kurser, 15 hp
Examensarbete, 15 hp
Geografiska informationssystem 15 hp
Examensarbete, 15 hp


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen för examensarbetet är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen samt i en skriftlig rapport redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom biologi respektive geovetenskap. Examensarbetet skall seminariebehandlas. Rapporten skall innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.