Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i matematik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Mathematics

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TGMAT

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-987-21

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet matematik (Mathematics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp) och ges på campus i Umeå. De första två åren läses främst obligatoriska kurser som ger en stabil grund inom matematik och breddning inom närliggande områden. Utrymme för valbara kurser under programmets tredje år möjliggör profilering och utlandsstudier. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp.
 
Kurserna läses vanligen på halvfart (två kurser parallellt) och omfattar normalt 7,5 hp. Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. En stor del av studierna förväntas genomföras som självstudier utanför schemalagd tid. Kurslitteraturen är ofta på engelska och undervisningen på kurser under programmets senare del, kan genomföras på engelska.
 
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav
anges i respektive kursplan. Obligatoriska kurser anges i kursöversikten nedan.

 

HT år 1 Inledande kurs (ny) Programmerings-
teknik med Python
och Matlab (DV)
Envariabelanalys 1 Envariabelanalys 2
VT år 1 Linjär algebra Flervariabelanalys Linjärprogrammering
Statistik för teknologer
HT år 2 Fysikens matematiska metoder (15hp) Stokastiska processer och simulering
Teknisk-vetenskapliga beräkningar (DV)
VT år 2 Introduktion till diskret matematik Introduktion till grafteori* (Kand.nivå)/
Algebraiska strukturer** (Kand.nivå)
Komplex analys* (Kand.nivå) /
Datastrukturer och algoritmer (DV)
Matematikens historia
HT år 3 Valbara kurser Valbara kurser
VT år 3 Komplex analys* (Kand.nivå) /
Datastrukturer och algoritmer (DV)
Introduktion till grafteori* (Kand.nivå)/
Algebraiska strukturer** (Kand.nivå)
Examensarbete (15hp)


Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Matematik:
Talteori, 7,5 hp
Kontinuerlig optimering, 7,5 hp
Topologi, 7,5 hp
Reell analys, 7,5 hp
Statistisk programmering med Excel och VBA, 7,5 hp
Matematisk modellering, 7,5 hp
 
Datavetenskap:
Grundläggande logik och modellteori,
Introduktion till databashantering, 7,5 hp
Artificiell intelligens - grunderna, 7,5 hp
Datavetenskapens grunder, 7,5 hp
Applikationsprogrammering i Python, 7,5 hp
 
Fysik:
Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
Klassisk mekanik A, 7,5 hp
Mekanik och energifysik, 7,5 hp

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.