"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Environmental Health

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: NGMIH

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-1081-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-14

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (180 credits). Examen utfärdas i huvudområdet miljö- och hälsoskydd (Environmental Health).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;

 • visa grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicinsk vetenskap och teknik som är tillämpliga i huvudområdet miljö- och hälsoskydd,
 • visa grundläggande kunskaper om effektrelaterade hälso- och miljöfaktorers påverkan på människa och miljön,
 • visa kunskaper och förståelse för verktyg och metoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
 • visa grundläggande kunskaper om mät- och analysmetoder, som är tillämpliga inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd,
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för hur man utvärderar, prövar och tolkar mät- och analysresultat,
 • visa kunskaper om metoder för informationssökning.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;

 • visa förmåga att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i samhället samt förmåga att planera och bedriva förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete, allt i syfte att främja en hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder,
 • visa förmåga att relatera samhällets rättsprinciper och rättsregler till miljö- och hälsoskyddsområdet,
 • visa förmåga och färdighet i att planera och bedriva tillsyn och kontroll på ett ändamålsenligt sätt,
 • visa förmåga att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;

 • visa förmåga att värdera olika insatsers betydelse, inom miljö- och hälsoskyddsområdet i syfte att främja en hållbar utveckling.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Huvudområdet miljö- och hälsoskydd är tvärvetenskaplig och mångvetenskapligt. Detta innebär att de studerande måste få grundläggande kunskaper inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier inom miljö- och hälsoskydd. Dessa kunskaper förvärvas inom de obligatoriska kurser som ges under första och andra året. Under andra året ges också obligatoriska kurser i huvudområdet miljö- och hälsoskydd. Under tredje året ges valbara kurser som utvecklar kunskaper och färdigheter inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd med inriktning mot fortsatta studier eller yrkesutövning inom offentlig eller privat sektor samt genomföra ett examensarbete.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, övningar, projekthandledning, studiebesök och demonstrationer. En normal arbetsvecka omfattar 20-25 timmar schemalagd undervisning medan 15-20 timmar ägnas åt egna studier och övningar. Kurslitteraturen består både av engelskspråkig och svensk litteratur. Undervisning kan ske på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

År 1
Introduktion till miljö och hälsoskydd, 15 hp
Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet, 15 hp
Fysiologi, 15 hp
Ekologi och geovetenskap,15 hp

År 2
Miljöeffekter, 15 hp
Hälsoeffekter, 15 hp
Förvaltning, 7,5 hp
Rättsvetenskap/Miljörätt, 7,5 hp
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete, 15 hp

År 3
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen, 15 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Byggnader och inomhusmiljö, 7,5 hp
Lantbruk och djurskydd, 7,5 hp
Livsmedelssäkerhet, 15 hp
Marksanering, 7,5 hp (distanskurs)
Miljöbalken, 7,5 hp (distanskurs)
Miljöfarlig verksamhet, 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp
Praktik i miljö- och hälsoskydd (Verksamhetsförlagd utbildning), 15 hp
Risk, säkerhet och arbetsmiljö, 7,5 hp

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Examensarbetet utförs individuellt.

Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet:
https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

5MH155

Introduktion till miljö och hälsoskydd 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5KE004

Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet 15 hp

Grundnivå

Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

Termin 2

5BI245

Fysiologi 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BI233

Ekologi och geovetenskap 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5MH121

Miljöeffekter 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MH144

Hälsoeffekter 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

5MH136

Förvaltning 7,5 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MH138

Rättsvetenskap/Miljörätt 7,5 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MH153

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

Valbara kurser 30 hp

Termin 6

Valbara kurser 15 hp

5MH147

Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk