Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Environmental Health

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT19 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: NGMIH

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-1081-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-22

Behörighetskrav

Matematik C, Naturkunskap B (alternativt Biologi A + Kemi A), Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1 + Kemi 1), Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet miljö- och hälskoskydd (Environmental Health).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL1 kap 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;

 • visa grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicinsk vetenskap och teknik som är tillämpliga i huvudområdet miljö- och hälsoskydd,
 • visa grundläggande kunskaper om effektrelaterade hälso- och miljöfaktorers påverkan på människa och miljön,
 • visa kunskaper och förståelse för verktyg och metoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
 • visa grundläggande kunskaper om mät- och analysmetoder, som är tillämpliga inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd,
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för hur man utvärderar, prövar och tolkar mät- och analysresultat,
 • visa kunskaper om metoder för informationssökning.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;
 • visa förmåga att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i samhället samt förmåga att planera och bedriva förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete, allt i syfte att främja en hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder,
 • visa förmåga att relatera samhällets rättsprinciper och rättsregler till miljö- och hälsoskyddsområdet,
 • visa förmåga och färdighet i att planera och bedriva tillsyn och kontroll på ett ändamålsenligt sätt,
 • visa förmåga att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;
 • visa förmåga att värdera olika insatsers betydelse, inom miljö- och hälsoskyddsområdet i syfte att främja en hållbar utveckling.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekten begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen 6 kap 6-8§ samt universitetets antagningsordning: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Huvudområdet miljö- och hälsoskydd är tvärvetenskaplig och mångvetenskapligt. Detta innebär att de studerande måste få grundläggande kunskaper inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier inom miljö- och hälsoskydd. Dessa kunskaper förvärvas inom de baskurser som ges under första och andra året. Under andra året ges också baskurser i huvudområdet miljö- och hälsoskydd. Under tredje året ges valbara kurser som utvecklar kunskaper och färdigheter inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd med inriktning mot fortsatta studier eller yrkesutövning inom offentlig eller privat sektor samt genomföra ett examensarbete.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, övningar, projekthandledning, studiebesök och demonstrationer. En normal arbetsvecka omfattar 20-25 timmar schemalagd undervisning medan 15-20 timmar ägnas åt egna studier och övningar. Kurslitteraturen består både av engelskspråkig och svensk litteratur. Undervisning kan ske på engelska.

Baskurser

År 1
Introduktionskurs till MHS (5MH113) 15 hp
Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet (5KE004) 15 hp
Fysiologi (5BI170) 15 hp
Förvaltning (5ÖÄ002) 7,5 hp
Rättsvetenskap/Miljörätt (5MH002) 7,5 hp

År 2
Ekologi och geovetenskap (5BI048) 15 hp
Hälsoeffekter (5MH057) 11 hp
Luft och buller (5MH088) 7,5 hp
Miljöeffekter (5MH085) 11,5 hp
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete (5MH101) 15 hp

År 3
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen (5MH077) 15 hp

På baskurserna har studenten platsgaranti.

Valbara kurser

Analys av miljöförändringar (5MH091) 15 hp
Byggnader och miljö (5MH034) 7,5 hp
Energitillsyn (5MH075) 7,5 hp (distanskurs)
Lantbruk och djurskydd (5MH019) 7,5 hp
Livsmedelssäkerhet (5MH109) 15 hp
Marksanering (5MH018) 7,5 hp (distanskurs)
Miljöanpassat byggande (5MH059) 7,5 hp (distanskurs)
Miljöbalken (5MH087) 7,5 hp (distanskurs)
Miljöfarlig verksamhet (5MH021) 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (5MH099) 7,5 hp (distanskurs)
Praktik i miljö- och hälsoskydd (Verksamhetsförlagd utbildning) (5MH062) 7,5 hp
Praktik i miljö- och hälsoskydd (Verksamhetsförlagd utbildning) (5MH062) 15 hp
Risk, säkerhet och arbetsmiljö (5MH106) 7,5 hp

På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval.
För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: http://www.emg.umu.se/

Fria kurser
Med fria kurser avses kurser där studerande på programmet inte har någon särskild förtur jämfört med andra kategorier studenter. Information om vilka kurser som ges sprids i årligt utkommande informationsmaterial, framförallt i universitets utbildningskatalog samt på webben. Fria kurser söks i öppen konkurrens.

Programöversikt

1:a året 60 högskolepoäng

Introduktion till MHS
15 hp
Kemi för miljö-
och hälsoskydd-
sområdet
15 hp
Fysiologi 15 hp Förvalt-
ning
7,5 hp
Rätts-vetenskap/
Miljörätt
7.5 hp

2:a året 60 högskolepoäng
Ekologi och
geovetenskap
15 hp
Hälsoeffekter
11 hp
Luft och
buller
7.5 hp
Miljöeffekter
11,5 hp
Metodik i miljö-
och hälsoskydds-
arbete 15 hp

3:e året 60 högskolepoäng
Valbara kurser 45 hp Examensarbete 15 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt.

Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll ska anmälas till programstudievägledaren. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet http://www.student.umu.se/regelsamlingen