Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 • Antal högskolepoäng 90 hp

Observera: Utbildningen ges under ett kalenderår med programstart den 3 januari.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Om utbildningen

KPU för forskarutbildade planeras att ges under åren 2022 - 2026. Ansökan till vårterminen 2023 kan du göra under perioden 15 september - 17 oktober 2022.

Under utbildningen

KPU för forskarutbildade vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Om du redan har en forskarexamen och har läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade och komplettera dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren.

Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

Ämnen du kan antas i

Ett viktigt syfte med den särskilda satsningen på KPU för forskarutbildade är att stärka den vetenskapliga kompetensen i ungdomsskolan. Minst lika viktigt är dock att öka antalet behöriga lärare i ämnen där lärarbristen är stor. Vid Umeå universitet har vi valt att anta studerande med 90 hp och en examen på forskarnivå i i naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik samt ett antal språkämnen:

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • matematik
 • teknik
 • franska
 • spanska
 • tyska
 • svenska som andraspråk
 • samiska
 • finska

Uppgift om hur platserna fördelas på ämnen och ämnesgrupper återfinns i anmälningsinformationen.

Underlag för bedömning av behörighet KPU

Studera på distans

Du läser på distans med förhöjd studietakt, 90 högskolepoäng under tolv månader, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1 år. Du har obligatoriska träffar under året på plats i Umeå. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Utbildningsbidrag

Alla som blivit antagna till utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25 000 kr/mån till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. Beloppet är skattepliktigt och förutsätter studier på heltid. Efter sex månader granskas studiemeriterna innan beslut fattas om bidrag för återstående del av utbildningen.

Information om bidrag och ansökan om bidrag

Observera att du måste ansöka både till programmet och ansöka om utbildningsbidrag.

Mer information om bidrag och ansökan om bidrag.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar: 

- utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Här ingår också ett didaktiskt utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs i den skolform som din planerade lärarexamen motsvarar (grundskola eller gymnasium). Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du den första av totalt två VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.  

För dig som bor på annan ort (utanför ovan beskrivet område) finns det goda möjligheter att få genomföra din VFU i din hemkommun. Mer information och regler för genomförande meddelas efter antagning till programmet. 

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

 

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare med inriktning mot antingen årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Det är möjligt att du efter uttagen examen kommer att vara behörig i fler ämnen. Du ansöker om examen vid Umeå universitet och därefter ansöker du om legitimation och eventuellt utökad behörighet i fler ämnen hos Skolverket.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter