Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Läkarprogrammet, 330 hp

Engelskt namn: Medical Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: MYLÄK

Högskolepoäng: 330

Diarienummer: 513-1446-09

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetsnämnden, 2012-08-30

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2018-06-13

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Kemi B, Fysik B, Biologi B samt Matematik D eller Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 ( Områdesbehörighet 13/A13 )

Examen

Läkarexamen

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Högskolelagen 1 kap 9 §

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

För läkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse

För läkarexamen ska studenten:
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
– visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För läkarexamen ska studenten:
– visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
– visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och
– visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För läkarexamen ska studenten:
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För läkarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Lokala mål för aktuell examen

För läkarexamen ska studenten:
– visa kunskap om och förståelse för villkor och arbetsförhållanden på olika vårdnivåer, i tätort och glesbygd samt i privat och offentlig vård– visa kunskap om och förståelse för människan och människans livsvillkor som de beskrivs inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och
– visa kunskap om och förståelse för genus betydelse i vården och professionen
– ge uttryck för en interprofessionell kompetens som medger samverkan med olika yrkesgrupper inom vården samt förmåga att leda en professionell grupp,
– kunna hantera och lösa mångfacetterade och konfliktfyllda kliniska situationer och
– visa ett vetenskapligt förhållningssätt med förmåga att delta i forskning och utvecklingsarbete samt kunna tillämpa evidensbaserad medicin i kliniska situationer,
– visa förmåga att uppfatta skillnader i hur patienters symptom uttrycks och hur behandlingsföljsamhet kan variera utifrån ålder, kön, etnicitet, utbildning, samtidiga sjukdomar och lokal kultur, samt bemöta detta på ett respektfullt sätt och hantera eventuella konsekvenser av dessa skillnader.

Examinationsformer

En tentamen anordnas i allmänhet i slutet av en kurs. Den kan vara muntlig eller skriftlig. Under kurserna kan ytterligare examinationer förekomma. Under de kliniska kurserna sker fortlöpande examination av praktiska färdigheter och förhållningssätt till patienter och deras anhöriga. Student som blivit underkänd vid klinisk tjänstgöring erbjuds, i mån av ledig kursplats, ett nytt utbildningstillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Totalt kan dock antalet kliniska tjänstgöringsperioder för en och samma placering ej uppgå till mer än två.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut eller då en student blivit underkänd vid klinisk tjänstgöring ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Studenter skall normalt få besked om resultatet av examination inom högst tre veckor efter examinationstillfället. Då det gäller laborationsrapporter, inlämningsuppgifter eller liknande skall studenter normalt få dessa bedömda inom högst tre veckor efter fastställd inlämningsdag.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle (tre månader om examinationen infaller under maj eller juni), dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och eventuell kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som blivit underkänd vid sex examinationer måste avbryta sina studier.

Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid examination två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.

Efter fyra underkända examinationer i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på läkarprogrammet, erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.

Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra examinerande moment.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används graderna godkänd och underkänd.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Allmänt

Utbildningen ska ligga i framkant inom modern medicinsk pedagogik. Studenterna ska ges utrymme till kritiskt tänkande och reflektion för att i samverkan med lärarna vidga och fördjupa sina kunskaper. Mellan och inom läkarprogrammets nivåer och kurser finns det en ambition till progression och klar koppling mellan fastställda lärandemål och krav vid examination. Uppläggningen och genomförandet av utbildningen följer principen att studenterna systematiskt breddar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter. Kurserna är utformade så att flera discipliner är involverade i en och samma kurs med en vertikal integration mellan prekliniska och kliniska ämnen. De planeras så att man åstadkommer en successiv påbyggnad av ny kunskap till ett större sammanhang där tonvikt läggs på arbetslivsanknytning och förmåga till interprofessionell samverkan.

Inlärning är en aktiv process som kräver eget arbete. Undervisningen är därför organiserad så att den erbjuder en balans mellan schemalagd undervisning och tid för eget kunskapsinhämtande. Föreläsningar är främst avsedda att ge introduktion, överblick och sammanfattning samt stimulera till fördjupning inom olika områden. Färdighetsträning och praktisk klinisk tjänstgöring, laborationer, PBL, case-seminarier, fördjupningsarbeten, datorsimulering och litteraturstudier är exempel på arbetsformer, som stödjer studenternas egen inlärningsprocess och ger utrymme till kritiskt tänkande och reflektion. För att studenterna ska nå förväntade studieresultat används också informations -och kommunikationsteknologi i stor skala inom utbildningen.

Den kliniska delen av läkarprogrammet vid Umeå universitet genomförs i nära samverkan med sjukvården i Norra regionen. För de studenter som antas till läkarutbildningen från och med hösten 2008 sker läkarutbildningen i decentraliserad form.  Detta innebär att sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund är basen för runt 10 studenter per termin och ort från och med termin 6 med vissa delar av utbildningen förlagd till Umeå eller annan ort. Även för övriga studenter gäller att stora delar av den kliniska utbildningen sker på andra orter än i Umeå. Det finns vidare under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva studier utomlands. Studiegången är bunden, vilket innebär att kurser skall läsas i den ordning som föreskrivs i utbildningsplanen.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen för programmet under förutsättning att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs i kursplanen för respektive kurs.

Inom utbildningsplanens ram kommer de olika momenten inom grundutbildningen ständigt att vara föremål för översyn och utveckling. Under varje kurs ska en utvärdering relaterad till de uppställda målen genomföras. Utvärderingen ska följas upp med en åtgärdsplan och en diskussion, där studenterna är representerade. Utvärderingen ska omfatta såväl innehåll som genomförande.

Obligatoriska moment är moment av examinerande karaktär som förutsätter studenternas aktiva medverkan. Till obligatoriska moment hör t.ex. laborationer och demonstrationer, klinisk tjänstgöring, PBL och case-seminarier.

Anstånd med studiestart

Student som blivit antagen till programmet, men som på grund av sjukdom eller annat bärande skäl inte kan ta sin plats i anspråk just den termin programmet startar, har möjlighet att få anstånd med studiestarten. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till Studencentrum vid Umeå universitet.

Studieuppehåll

Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Platsgarantin gäller för den studieort där studenten har sin studieplats då studieuppehållet beviljas. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter (t.ex. föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid, Såväl ansökan om som beslut om studieuppehåll ska lämnas skriftligen.

Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av programvägledare eller motsvarande.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Ansökan om studieuppehåll kan inlämnas tidigast tre veckor efter start av termin 1. Studieuppehåll beviljas för en begränsad tid, normalt en till två terminer. Detta innebär att universitet åtar sig att erbjuda studenten plats på utbildningen då studieuppehåll upphör. I beslutet ska anges när studenten kan återuppta studierna och vilka förutsättningar som gäller för att ta platsen i anspråk.

Anmälan om återupptagande av studierna ska inkomma senast 15 april respektive 15 oktober.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Skriftlig anmälan om studieuppehåll görs av studenten till programrådet innan uppehållet börjar. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas. Finns detta inte angivet antas studieuppehållet vara en termin. Görs inte anmälan och inte heller registrering till närmast följande termin är uppehållet att betrakta som studieavbrott. Programrådet kan ålägga student studieuppehåll
på grund av bristande studieresultat.

Studieuppehåll

Följande skäl berättigar till studieuppehåll:
– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
– militärtjänst
– studentfackliga uppdrag
– forskarutbildning vid Umeå universitet.

Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle.

En student som vill avbryta sina studier kan när som helst meddela studieavbrott. Om en student inte registrerar sig på en kurs eller inte anmäler avsikt att återuppta studierna efter studieuppehåll kan fakulteten, senast tre veckor in på terminen konstatera studieavbrott.

Tidigt studieavbrott innebär att en person som registrerat sig som nybörjare på programmet inte varit närvarande därefter. Detta innebär i praktiken att den antagne inte har påbörjat sina studier. Om ett sådant studieavbrott konstateras av universitetet inom tre veckor efter kursstart måste den som vill påbörja studierna vid ett senare tillfälle söka på nytt. Innan ett tidigt studieavbrott på program registreras bör den studerande ges tillfälle att yttra sig.

Senare avbrott av studier på program kan universitetet endast konstatera i samband med att studenten uteblir från ett registreringstillfälle. Innan ett senare studieavbrott på program registreras ska den studerande ges tillfälle att yttra sig.

Antagning till senare del av Läkarprogrammet
Den som avbrutit programutbildningen där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats samt att han/hon uppfyller ställda förkunskapskrav.

Studenter som gjort studieavbrott rangordnas i grupper enligt nedanstående principer och bereds plats inom ramen för tillgängliga kursplatser.

Regelverk för antagning till senare del av Läkarprogrammet
Antagning till senare del av läkarprogrammet i Umeå. Fastställda av Programrådet för läkarutbildningen 2010-08-31, reviderad 2012-02-24, 2013-11-12, 2016-12-06. Regler gäller från och med antagning till höstterminen 2018.

Ansökan om kursplats efter studieuppehåll eller studieavbrott görs på speciell blankett, se utbildningsplattform.
Studenter som önskar återuppta studierna efter studieuppehåll från MYLÄK är garanterade plats förutsatt att anmälan inkommit på utsatt tid.

I mån av ledig kursplats (beslut om att erbjuda ledig kursplats tas av Programrådet för läkarutbildningen) antas sökande med följande ordning och i följande prioriteringsordning.

1: Studenter som studerar/studerat vid Läkarprogrammet vid Umeå universitet (MYLÄK).

Prioritetsordning inom grupp 1:
1:1   Tidigare utestängning pga. av platsbrist vid ansökan om kursplats efter studieavbrott
1:2   Studenter som anmält studieavbrott för Forskarutbildning som ej berättigat till studieuppehåll
1:3   Studenter som anmält studieavbrott på grund av att förkunskapskraven inte varit uppfyllda till kommande kurser
1:4   Studenter som antagits till och registrerats på termin 1 och fått tillgodoräkna minst en termins studier
1:5   Övriga skäl
 
2: Övriga behöriga sökande. Ej tidigare antagna vid Läkarprogrammet i Umeå (MYLÄK).

Behörighet för grupp 2: Övriga behöriga sökande

  • Sökande som har påbörjat men inte slutfört läkarprogram vid annat universitet. Antagning från denna grupp kan ske från och med mitten av termin 3. Placering på adekvat kurs inom programmet sker utifrån uppnådd förkunskapsnivå.
Rangordning: avlagda högskolepoäng.

Ansökan sker via www.antagning.se.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen.

Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare och studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska. För kurser som sträcker sig över terminsskiften görs ett nytt upprop och ny registrering i samband med terminsstart.

Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Tillträdeskrav till kurs
För att få registrera sig på nästkommande kurs skall de förkunskapskrav som finns angivna i kursplanerna vara uppfyllda.

Internationalisering
Fakulteten verkar bland annat för att öka deltagande i student- och lärarutbyten och för att erbjuda samtliga studenter ett internationellt perspektiv på sin utbildning. För att kunna erbjuda utländska läkarstudenter utbytesstudier på läkarprogrammet ges möjlighet att under termin 10 följa undervisningen på engelska.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion, försöksdjurs-användning och dylikt. Vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. Den som vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet att inhämta kunskaper inom de inom programmet förekommande områdena.

Hälso- och vaccinationsprogram
De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen. Landstingen/regionerna ställer krav på att studenter skall ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan klinisk praktik i hälso- och sjukvården. Att avstå från att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet medför således att den studerande ej kan delta i den kliniska praktiken och således ej kan få de kurser som innehåller klinisk praktik godkända.

Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig universitetets hemsida.

Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet
Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet återfinns på följande adress: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva.
 

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

3MK006

Introduktionskurs 3 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3MK008

Cellens struktur och funktion 27 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 2

3BM026

Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Under termin 2 läses 30 hp av kursen Organstystemets struktur och funktion och resterande 16,5 hp under termin 3.

Termin 3

3BM026

Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Under termin 3 läses 16,5  hp av kursen Organstystemets struktur och funktion och  under termin 2 har man läst 30 hp av kursen.

3MB029

Attack och försvar 13,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

3ME074

Sjukdomslära, symtom och diagnostik 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

3ME091

Klinisk propedeutik inklusive kliniska undersökningsmetoder och medicinsk psykologi 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

3ME084

Klinisk kurs 1 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

3KI004

Klinisk kurs 2 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Termin 8

3IS007

Klinisk kurs 3 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 9

3ME085

Klinisk kurs 4 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 10

3ME076

Examensarbete 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Termin 11

3ME086

Klinisk kurs 5 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav