Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

För dig som är intresserad av att börja forska finns möjligheter till forskarutbildning inom dessa institutioner/enheter.

Enheten för yrkes- och miljömedicin

Forskning här handlar om riskfaktorer i arbetslivet. Inom miljöområdet berörs främst kemiska ämnen, ergonomi, vibrationer, stress, utbrändhet och rehabilitering samt om kost och livsstil.

Studier kan inriktas på exponeringsbedömning, orsaksmekanismer, hälsokonsekvenser eller prevention och utvärdering. I vissa studier samlas ny information genom försök och mätningar, medan andra huvudsakligen kopplar samman hälsodata från register med exponeringsdata. Forskningen bedrivs till stor del i samverkan med andra svenska och utländska forskargrupper.

Institutionen för omvårdnad

Här bedrivs bland annat ett projektet i samarbete mellan Umeå universitet och Ersta Sköndal högskola. Syftet är att fördjupa förståelsen för samvetsstress och utbrändhet inom äldreomsorg och finna vägar för att komma tillrätta med problematiken.

Inom två vårdorganisationer för äldreomsorg undersöks personals syn på samvete, grad av samvetsstress, utbrändhetspoäng, skattning av socialt stöd och vårdklimat över tid. En intervention genomförs inom ett antal äldreboenden i syfte att finna vägar att förhålla sig till samvetsstress.

Enheten för fysioterapi

Forskningen vid Fysioterapi fokuserar på "Promotion, prevention och rehabilitering – anpassad fysisk aktivitet och träning". Människans rörelseförmåga i relation till hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv är en viktig del i forskning.

Ett forskningsområde är Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa, som anlägger psykosociala, sociokulturella och genusteoretiska perspektiv på kropp, hälsa och rörelse. Vi studerar hur dessa perspektiv kan utvecklas och integreras inom fysioterapeutisk teori, metod och praxis.

Institutionen för psykologi

Gruppen Arbete, organisation och samhälle bedriver forskning och undervisning på temat Det hållbara arbetet. Fokus ligger på frågor som har betydelse för människor i deras arbete.

Specifika områden är framförallt ledarskap, lärande, arbetsmiljö, stress, hälsa och genus. Utmärkande för flera projekt är att de är verksamhetsnära och utförs i samarbete med de organisationer som deltar i studierna. Forskningen berör också interventionsstudier där förändringar över tid undersöks. Ofta kombineras olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa flera aspekter av ett fenomen eller en förändring.