Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Occupational Health

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och tillsvidare

Programkod: VAALH

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 503-3714-10

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2011-10-28

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2015-06-01

Behörighetskrav

Inriktning: arbetsmiljöteknik

För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ARBETSMILJÖTEKNIK: - Kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom högskoleexamen eller civilingenjörsexamen, innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska A/5, Kemi B/2 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Inriktning: beteendevetenskap

För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: BETEENDEVETENSKAP: - Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen eller socionomexamen, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Inriktning: ergonomi

För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ERGONOMI: - Kandidatexamen i sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjukgymnast eller arbetsterapeut motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Inriktning: företagssköterska

För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: FÖRETAGSSKÖTERSKA: - Kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Examen

Medicine Magisterexamen (1 år)  med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktningarna ergonomi eller företagssköterska

alternativt 

Filosofie Magisterexamen (1 år) med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik eller beteendevetenskap

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Beskrivning av utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
• visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För beskrivning av huvudområdet arbetsliv och hälsa, se under rubriken "Allmänt"

Gemensamt mål för magisterexamen med huvudområdet arbetsliv och hälsa är att oberoende av inriktning skall studenten:

  • visa tvärvetenskaplig kunskap som krävs för att arbeta inom området Arbetsliv och hälsa
  • självständigt och i team identifiera, analysera, föreslå och genomföra åtgärder till vanligt förekommande organisatoriska, grupp och individuella frågeställningar relaterade till ohälsa på arbetsplatser
  • visa fördjupad kunskap i kvalitativa och kvantitativa metoder samt vetenskapsteori och forskningsetik
Inriktningsspecifika mål för magisterexamen med huvudområdet arbetsliv och hälsa

För inriktningen arbetsmiljöteknik skall studenten kunna:
• visa fördjupad kunskap i att analysera och bedöma risker samt föreslå åtgärder avseende kemiska och fysikaliska faktorer inom arbetsliv och hälsa

För beteendevetenskap skall studenten:
• visa fördjupad kunskap i att analysera och bedöma risker samt föreslå åtgärder avseende psykosociala och organisatoriska faktorer inom arbetsliv och hälsa

För inriktningen ergonomi skall studenten:
• visa fördjupad kunskap i att analysera och bedöma risker samt föreslå åtgärder avseende belastningsergonomiska faktorer inom arbetsliv och hälsa

För inriktningen företagssköterska skall studenten:
• visa fördjupad kunskap i att analysera och bedöma risker samt föreslå åtgärder avseende arbetsmedicinska faktorer inom arbetsliv och hälsa
 

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examination är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplaner. Disputerad lärare kommer att vara huvudansvariga för och bedriva undervisning samt vara examinator på det självständiga arbetet.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast två månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det. Vid examinationer där tredje part involveras (t.ex. patienter) eller det av säkerhetsskäl är nödvändigt, kan dock krävas att relevanta undervisningsmoment är fullgjorda innan studenten tillåts delta i prov. Detta anges i kursplanerna.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en (1) kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet eller studierektor begära byte av examinator.

Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala: underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Allmänt

Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Via utbildningen får studenter och yrkesverksamma som har nödvändiga baskunskaper en möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom området.

Huvudområde
Området arbetsliv och hälsa är tvärvetenskapligt och handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Efter studier i arbetsliv och hälsa ska studenten ha:

  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete samt
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och ha utvecklat sin förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman
Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. I programmet ingår programgemensamma och inriktningsspecifika kurser. Programmet går på helfart, distans och är delvis nätbaserat och har åtta samlingstillfällen på Umeå campus. Samlingarna kan innehålla obligatoriska moment så som aktivt deltagande i seminarier och tentamen.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Samtliga kurser/utbildningsmoment har nätburna inslag, vilket kräver att studenten har tillgång till bredband på ca 2 mbit/s, webbkamera samt head set bestående av hörlurar och mikrofon.

Examensarbete
Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten ska utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap ska integreras och vikt bör läggas vid att belysa klientperspektivet, etiska och samhälleliga aspekter liksom den förvärvade kunskapens betydelse för specialistens funktion inom arbetsliv och hälsa. Studenten ska tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för specialistfunktionen och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som ska ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

 
 

Anstånd med studiestart

Student som blivit antagen till ett program men som på grund av sjukdom eller annat bärande skäl inte kan ta sin plats i anspråk just den termin programmet startar, har möjlighet att få anstånd med studiestarten. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till Student Centrum/antagningen vid Umeå universitet.

Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Studieuppehåll

Student som antagits till utbildning kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti av följande skäl: graviditet, sjukdom, militärtjänstgöring, studerandefackliga uppdrag eller andra skäl som prövas individuellt. Skriftlig anmälan om studieuppehåll skall göras till programrådet innan uppehållet påbörjas. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas. Anmälan om studieuppehåll/återupptagande av studier ska inlämnas före 15 april inför höstterminen och före 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om studenten inte uppnått minst 15 högskolepoäng inom programmet. Studenten uppmanas i sådana fall att på nytt söka till programmet. Studieuppehåll kan medges under ett år med möjlighet till förlängning.
Övriga kan göra studieuppehåll utan platsgaranti. Student som inte har platsgaranti skall skriftligen ansöka om att få återuppta studierna och kursplats erhålls i mån av tillgång.

Om utbildningsinnehållet har förändrats under uppehållstiden ska studenten inhämta motsvarande kunskaper innan studierna återupptas. När studenten som efter ett längre studieuppehåll (två terminer eller mer) önskar återinträde prövas formerna av programrådet. Studenten har rätt att överklaga beslut.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Studieavbrott

Student som gör studieavbrott skall meddela detta till institutionen. Studieavbrott kan även konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

För tillträde till kurserna ” Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi respektive företagssköterska, 15 hp" krävs att kursen "Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa, 7,5 hp",är avklarad.

Ansvarig instans: Medicinska fakultet i samarbete med samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.medfak.umu.se/digitalAssets/9/9054_plagiatpolicy_medfak_04.pdf

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet.  www.student.umu.se/regelsamlingen