Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i befolkningsstudier, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Population Studies

Denna utbildningsplan gäller: VT18 och tillsvidare

Programkod: SAMBS

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-618-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2016-04-20

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i något av ämnena kulturgeografi, geografi, statistik, sociologi, nationalekonomi, historia, epidemiologi, psykolog, demografi, befolkningsstudier eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod eller motsvarande och engelska B/6 från gymnasieskolan.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Befolkningsstudier (Population Studies).
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom
utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)
 

Lokala mål för aktuell examen

•    Förmåga att förstå och analysera befolkningsfrågor utifrån de samhällsproblem vi står inför.
•    Fördjupad förmåga att använda olika metodologiska verktyg för analyser av befolkningsfrågor över tid, samt göra prediktiva beräkningar baserat på befolkningsdata
•    Fördjupad förmåga att självständig identifiera, strukturera och analysera tvärvetenskapliga perspektiv på befolkningsfrågor

 

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

 

Allmänt

Det övergripande målet för utbildningen är en ämnesmässig fördjupning och breddning av studenternas kunskaper inom befolkningsfrågor med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Programmet ger en spetskompetens vilket kan ge en fördel på arbetsmarknaden. Programmet ger därför en unik möjlighet till en stark förankring i ett annat ämne, kombinerat med en fördjupad kunskap inom befolkningsstudier.
Utbildningen omfattar 2 terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria och läses i den ordning som anges där. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Kurserna kan ges på hel- och halvfart. Undervisningen på programmet ges på engelska.
Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programsamordnaren.

Examensarbete/Självständigt arbete
För aktuell magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet befolkningsstudier.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.


 

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programsamordnaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT17

Termin 1

Befolkningsstudier och samhällets utmaningar 7,5 hp
Obligatorisk

Befolkningsanalytiska metoder 7,5 hp
Obligatorisk

Longitudinell befolkningsanalys 7,5 hp
Obligatorisk

Befolkningsforskningens olika teman 7,5 hp
Obligatorisk
 

Termin 2

Tvärvetenskapliga befolkningsperspektiv 15 hp (halvfartsstudier)
Valbar/valfri

Allternativt

Valbara fördjupningskurser/fristående kurser på avancerad nivå som väljs i samspråk med programsamordnaren 15 hp*

Magisteruppsats i Befolkningsstudier 15 hp (halvfartsstudier)*

*Valbar/valfri kurs läses parallellt med magisteruppsatsen. Heltidsstudier omfattar magisteruppsats och valbar/valfri kurs 15 hp.

Befolkningsstudier: avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen