"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i idrottsmedicin, 60 hp

Engelskt namn: Master program in Sports Medicine

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och tillsvidare

Programkod: MAIDM

Högskolepoäng: 60

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Programrådet för läkarutbildningen, 2010-08-01

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2016-10-14

Behörighetskrav

För tillträde till magisterprogram krävs en kandidatexamen om 180 hp i idrottsmedicin, sjukgymnastik/fysioterapi eller dietistexamen, varav 15 hp vetenskapligt examensarbete. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Medicine magisterexamen i Idrottsmedicin

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla förmågan att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla de studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • Visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Självständigt arbete (examensarbete)

 • För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 30 högskolepoäng inom idrottsmedicin

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av kursdeltagarens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, praktiska och muntliga prov. Examination är utformad så att en individuell bedömning av studenternas prestationer kan göras. Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Studerande som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära byte av examinator.

Student kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt. En ändring får inte medföra att betyget sänks.

 

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när samtliga prov och moment är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet.

För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.

Avslag på begäran om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskola. Avslag skall motiveras skriftligt.
 

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. Programmet genomförs som heltidsstudier. Distansbaserade kurser med sammankomster på studieorten kan förekomma. Undervisningen kan ges på engelska. Utbildningen ges huvudsakligen på svenska men en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Examinationen förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Baskurser

 •  Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik 15 hp
 •  Idrottsmedicin: Vetenskaplig fördjupningskurs, 15 hp
 •  Idrottsmedicin: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum vid Umeå universitet.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har upphållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak/.  För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap