Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS), 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Human Geography with specialisation in Geographical Information Systems (GIS)

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och tillsvidare

Programkod: SAKGR

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-870-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-06-08

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet kulturgeografi (Human Geography) med inriktningen geografiska informationssystem (Geographical Information Systems).

 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom
utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att genomföra kvalificerade, vetenskapligt grundade och samhällsrelevanta analyser med stöd av geografiska informationssystem (GIS).

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en sjugradig betygsskala med betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig men kompletering är möjlig, F Otillräcklig.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma som vill utveckla sin kompetens i geografiska informationssystem (GIS) och som har en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande internationell examen, med minst 15 högskolepoäng i GIS. Det övergripande målet för utbildningen är att förmedla fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS.

Programmet förbereder för yrkesverksamhet inom statliga myndigheter, kommuner och landsting samt det privata näringslivet, liksom grundläggande behörighet för forskning. En utgångpunkt i utbildningen är att erbjuda studenterna en spetskompetens i geografiska informationssystem som kan ge en fördel på arbetsmarknaden. Programmet ger en unik möjlighet till en stark förankring i ett huvudområde, kombinerat med fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS.

Utbildningen omfattar 2 terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Under rubriken ”Programöversikt” framgår vilka kurser som ingår i programmet. Kurserna läses i den ordning som anges i programöversikten. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Kurserna ges på helfart. Undervisningen på programmet ges på engelska.

Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet kulturgeografi.Programöversikt
 

Termin 1
Geodatabasdesign, 7,5 hp
Tillämpad kartografi, 7,5 hp
Avancerad GIS-analys, 15 hp
 
Termin 2
Transport-GIS, 7,5 hp
3D-modellering och siktanalys, 7,5 hp
Magisteruppsats, 15 hp
 
>>> Magisterexamen 60 hp. Grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programsamordnaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna inom programmet regleras i kursplanerna.