Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Psychology with Specialisation in Health Psychology

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SAPHP

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-55-19

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet psykologi  (Psychology) med inriktning mot hälsopsykologi (Health Psychology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För magisterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- förstå, förklara och använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett hälsopsykologiskt perspektiv arbeta med hälsoproblematik och hälsofrämjande verksamhet.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U) om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska kurser och utmynnar, genom ett examensarbete om 15 hp, i en magisterexamen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för arbete med hälsopsykologiska frågeställningar. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
Utbildningen ges normalt på engelska och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi på avancerad nivå.

Programöversikt
Termin 1

Hälsopsykologi I: Introduktion 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign 7,5 hp
Hälsopsykologi II: Livsstilsperspektiv 7,5 hp
Datainsaling och analys 7,5 hp

Termin 2
Hälsopsykologi III: Arbetslivsperspektiv 7,5 hp
Hälsopsykologi IV: Miljöperspektiv 7,5 hp
Magisteruppsats 15 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Se Umeå universitets Antagningsordning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.