"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt, 60 hp

Engelskt namn: Master Program in Labour Law

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAARB

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1599-14

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-01-28

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-11-11

Behörighetskrav

För tillträde till programmet krävs: En A och Sv B för grundläggande behörighet för högskolestudier samt en avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Arbetsrätt 15 hp eller godkänt resultat på juristprogrammets termin 2 eller kursen Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp på Personalvetarprogrammet, Arbetsrätt för sociologer 15 hp på sociologiprogrammet eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Social Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Rättsvetenskap (Law). Inriktning: Arbetsrätt (Labour Law).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Utbildningen innebär en fördjupning inom områdena individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning. Särskild vikt läggs vid att studera de förändringar som svensk arbetsrätt genomgår som en följd av Europarätten.

De förväntade studieresultaten för den examen studenten kan erhålla efter att ha genomgått utbildningsprogrammet är att studenten skall;
- ha fördjupade kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet på svensk, europeisk och internationell nivå,
- ha förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa arbetsrättsliga problem,
- kunna argumentera för lösningen av sammansatta arbetsrättsliga problem,
- ha förmåga till rättspolitisk diskussion kring arbetsrättens funktion på arbetsmarknaden.

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen för respektive kurs har uppnåtts. Examination sker vanligen genom en skriftlig, individuell tentamen, men även andra examinationsformer kan förekomma. Närmare föreskrifter om examinationsformer m.m. anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Studentens prestationer bedöms enligt en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Den som godkänts vid ett prov eller en examination får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet som kräver djupgående kunskaper i arbetsrätt och riktar sig bl.a. till jurister, personalvetare och andra som önskar specialisera sig inom området.
Utbildningen omfattar två terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. De två kurserna på andra halvan av höstterminen ges på halvfart (50 %) och läses parallellt.

Utbildningen bygger på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis caseseminarier och förhandlingsspel. För området relevanta teorier och metodfrågor behandlas inom ramen för respektive kurs. Frågor om teori och metod behandlas också i handledningssituationen i anslutning till det ämne inom vilket den studerande författar sitt examensarbete/självständiga arbete.
Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. På vissa kurser förekommer litteratur på engelska. Viss undervisning kan också ske på engelska.

Baskurser
Studenter som följer utbildningsprogrammet är garanterade plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet (kurserna anges  under rubriken studieplan) under förutsättning att man uppfyller förkunskapskraven. Förkunskapskraven för respektive kurs framgår av kursplanerna.

Examensarbete/självständigt arbete
För aktuell magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt. I examensarbetet skall den studerande tillämpa de kunskaper han eller hon förvärvat under studietiden. Arbetet skall innebära en ämnesmässig fördjupning inom huvudområdet rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt. En handledare som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås skall alltid utses. En förutsättning för att få påbörja arbetet är att den studerande uppfyller de förkunskapskrav som framgår av kursplanen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna inom programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT15

Termin 1

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering 15 hp
Grundnivå
Obligatorisk

Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden 7,5 hp
Avancerad nivå
Obligatorisk

Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Hp
Avancerad nivå
Obligatorisk

De två senare kurserna ges på halvfart och läses parallellt.

Termin 2

Anställningsavtalets rättsliga reglering 15 Hp
Avancerad nivå
Obligatorisk

Självständigt arbete i arbetsrätt 15 Hp
Avancerad nivå
Obligatorisk