Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Constitutional Law and Human Rights

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAMRM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1337-17

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-06

Behörighetskrav

För tillträde till programmet krävs Juristexamen eller lägst kandidatexamen om 180 högskolepoäng med minst 120 högskolepoäng inom rättsvetenskap (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs engelska från gymnasieskolan för grundläggande behörighet till högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie
magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet rättsvetenskap (Law) med inriktningen konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter (Constitutional Law and Human Rights

 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Lokala mål för aktuell examen

För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa komplexa problem med koppling till konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter.

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen för respektive kurs har uppnåtts. Examinationen på kurserna sker vanligen genom skriftlig, individuell tentamen och andra individuella skrivuppgifter (PM), men även andra examinationsformer kan förekomma. Närmare föreskrifter om examinationsformer m.m. anges i kursplanen för respektive kurs.
 

Betyg

Studentens prestationer bedöms enligt en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den som godkänts vid ett prov eller en examination får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.
 

Allmänt

Magisterutbildningen utgör en utbildning på avancerad nivå och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) fördelat på fyra kurser om 15 högskolepoäng vardera. Programmet behandlar hur internationella och regionala rättsregler, värden och principer påverkar konstitutioners utformning och tillämpning. I magisterutbildningen görs även komparativa studier av nationell rätt i olika stater. Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Programmet genomförs på engelska och all undervisning liksom kurslitteraturen är på engelska.
Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Valbara eller s.k. fria kurser förekommer f.n. inte på programmet.

Baskurser och programöversikt
Följande kurser ingår i programmet (samtliga kurser är på avancerad nivå):
Termin 1
1. Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer, 15 hp
2. Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter, 15 hp

Termin 2
3. Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, 15 hp
4. Självständigt arbete i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 15 hp 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programsamordnaren.

Avrådan 

Övrigt

Tillträde till kurserna inom programmet regleras i kursplanerna.