"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt, 60 hp

Engelskt namn: Master Program in Land Use and Environmental Law

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: SAMMR

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-700-22

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2013-09-11

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-27

Behörighetskrav

Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande områden: arkitektur, biologi, byggteknik, ekonomi, fysisk planering, geografisk informationsteknik, geovetenskap, kulturgeografi, miljöskydd, miljövetenskap, miljövård, naturgeografi, lantmäteri, rättsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, skogsvetenskap och väg- och vattenbyggnad eller motsvarande huvudområden. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en
filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se
Umeå universitets hemsida). Filosofie magisterexamen översätts Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet rättsvetenskap (Law) med
inriktningen mark- och miljörätt (Land Use and Environmental Law).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.
Den som godkänts vid ett prov eller en examination får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet förbereder för yrkesverksamhet som kräver djupgående kunskaper i mark- och miljörätt,
exempelvis inom lantmäteriområdet, och riktar sig till bl.a. byggnadsingenjörer, ekonomer, geologer, jurister, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare.
Utbildningen omfattar två terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Programmet omfattar fyra
kurser på 15 hp vardera.
Utbildningen bygger på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och
arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar
har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis seminarier och
grupparbeten. För området relevanta teorier och metodfrågor behandlas inom ramen för respektive
kurs. Frågor om teori och metod behandlas också i handledningssituationen i anslutning till det ämne
inom vilket den studerande författar sitt examensarbete/självständiga arbete.

Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan
innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. På vissa kurser kan förekomma
litteratur på engelska. Viss undervisning kan också komma att ske på engelska.
Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen
för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav
som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. 
Ansökan lämnas till programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp
Obligatorisk

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp
Obligatorisk

Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp.
Obligatorisk