Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogrammet i miljövetenskap

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Magisterprogrammet i miljövetenskap riktar sig till dig som vill utveckla kompetens i miljöfrågor. Du fördjupar dig genom att studera miljöproblem på ett vetenskapligt sätt, och genom att analysera orsaker, samband och möjliga lösningar på problem i miljön. Olika aspekter av hållbar utveckling genomsyrar utbildningen vilket förbereder dig för arbetslivet, både om du vill arbeta vid någon myndighet eller inom det privata näringslivet.

Under utbildningen

Övergången till ett mer hållbart samhälle är en stor utmaning, där det krävs gemensamma krafttag av universitet, samhälle och näringsliv. Utmaningarna är komplexa och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Magisterprogrammet i miljövetenskap tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor. Inledningsvis läser du en kurs som fokuserar på de komplexa förhållandena kring markanvändning, där olika intressen som exempelvis naturresurshushållning, markanspråk och ekologisk kompensation behandlas. För att uppnå verklighetsnära förhållanden använder vi oss i denna kurs av så kallad utmaningsdriven pedagogik, där studenter utvecklar innovativa lösningar på en komplex hållbarhetsutmaning i projektform i samspel med avnämare från offentlig sektor och näringsliv.

Hållbarhet genomsyrar programmet

Vill du utveckla din kompetens i miljöfrågor? Då är masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning på hållbar utveckling något för dig.

 

Specialisera dig eller bredda dina kunskaper

Utöver kursen som nämns ovan väljer du mellan en rad olika kurser inom miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd, som till exempel miljöledning eller samhällsplanering med miljöprofil. Du har också möjlighet att läsa upp till 15 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom andra ämnesområden. Inom geovetenskap finns till exempel en kurs inriktad mot marksanering.

Du kan också välja att göra praktik, och våra studenter praktiserar antingen i offentlig sektor eller på företag. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete, som vanligtvis genomförs i samarbete med en myndighet eller företag. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältövningar.

Tänk globalt, lös problem lokalt

En viktig del i utbildningen är att arbeta med olika former av problemlösning på miljöområdet. Viktiga utgångspunkter är bland annat riskanalys, samt analys av konsekvenser av miljöförändringar. Där ingår även arbetet med anpassningar till klimatförändringar och omställningen till en hållbar framtid. Det avslutande examensarbetet ger ytterligare möjligheter till fördjupade problemlösningar inom någon del av miljöområdet.

Programöversikt

Hösttermin
Omställning till ett hållbart samhälle, 15.0 hp.
Valbara kurser.

Vårtermin
Valbara kurser. Examensarbete för magisterexamen i miljövetenskap, 15 hp

Exempel på valbara kurser:
Miljöledning - teorikurs (5MH107) 7,5 hp (distanskurs)
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil  7,5 hp (distanskurs)
Analys av miljöförändringar (5MH091) 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (5MH099) 7,5 hp (distanskurs)
Marksanering (5MH018), 7,5 hp (distanskurs)
Praktik i miljö- och hälsoskydd (Verksamhetsförlagd utbildning) (5MH064) 15 hp

Efter utbildningen

Många av våra studenter jobbar med nationella eller globala miljö- och folkhälsofrågor, ofta med inslag av planering, samordning, utredning eller tillsyn. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att få jobb både inom den offentliga sektorn eller som konsult inom näringslivet.

Vanliga yrken

• Miljösamordnare
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
• Arbetsmiljöingenjör
• Miljökonsult
• Miljöchef
• Miljöledningsansvarig

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktperson för programmet är:
Tom Korsman