Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2, 60 hp

Engelskt namn: Second year of Master's Programme in Public Health with a Specialization in Health Economics

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VAFEM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS -1907-17

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2017-11-28

Behörighetskrav

Slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng vari skall ingå en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap varav 10 högskolepoäng som inkluderar grundläggande hälsoekonomisk kompetens. Minst 30 högskolepoäng av studierna inom folkhälsovetenskap skall vara på avancerad nivå. Därutöver krävs Engelska B/6

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Medicine masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ Medicine masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet folkhälsovetenskap (Public Health) med inriktningen hälsoekonomi (Health Economics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Över hela världen, i såväl höginkomst- som låginkomstländer, finns ett stort behov av hälsoekonomisk kompetens. Hälsoekonomer analyserar hur resurser används och hur detta påverkar hälsan, men också hur resurser bör användas för att åstadkomma största möjliga hälsovinster. Hittills har de flesta hälsoekonomer arbetat med sjukvård, men behovet ökar av hälsoekonomisk kompetens i folkhälsoarbete och folkhälso-politik.

Hälsoekonomisk kompetens är också värdefull vid organisations- och systemförändringar eller vid analyser av finansieringssystem inom hälso- och sjukvården.

För att kunna arbeta med dessa frågor behövs kunskap om teorier och metoder både inom hälsoekonomi och inom folkhälsovetenskap – hur man studerar befolkningens hälsa och dess utveckling. Behöriga att söka är de som har grundläggande folkhälsovetenskaplig kompetens från Umeå universitet eller från annat universitet/högskola. 

Detta program motsvarar det andra året av Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. I utbildningsplanen återfinns två kurser i hälsoekonomi samt ett antal valbara kurser vid Epidemiologi och global hälsa och på Handelshögskolan. 

Därefter uppnås en Medicine masterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. (Engelsk examensbenämning: Degree of Master of Science, (120 credits), Main Field of Study: Public Health, Specialization: Health Economics).

Av dem som studerar hälsoekonomi har många en vårdutbildning, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och tandläkare. Många har också en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig grundutbildning, exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare och psykologer.

Masterprogrammet med inriktning mot hälsoekonomi har utvecklats i ett samarbete mellan Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
  • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
  • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
  • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga prov, muntlig examination i seminarieform och genom skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast två månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att begära byte av examinator.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Det är inte tillåtet att höja ett redan godkänt betyg, om inte betyget är uppenbart oriktigt. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Utbildningen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap (120 hp) omfattar normalt fyra terminer (2 år) vilket motsvarar kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. Denna utbildning förutsätter att hälften är läst vid tidigare tillfälle vilket innebär att programmet omfattar 60 högskolepoäng. 

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för den valda profilen. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
All undervisning i programmet sker på engelska.


Baskurser 
Under höstterminen ges 4 baskurser (B) och 4 valbara (VB). Under vårterminen ges 2 baskurser och 2 valbara kurser (se programöversikt nedan). 

Programöversikt 
 

Kurser under höstterminen Hp Nivå Termin
Evidensbaserat folkhälsoarbete (B), 4 hp
samt
Jämlikhet och hälsa (B), 3,5 hp
7,5 A 1
Hälsoekonomisk teori (B), 7,5 hp 7,5 A 1
Social and environmental entrepreneurship C (VB), 7,5 hp
eller
Project management D (VB), 7,5 hp
eller
Avancerad biostatistik och epidemiologi (VB), 7,5 hp
7,5 A 1
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder (B), 7,5 hp 7,5 A 1


En student som inte tidigare har fullgjort en masteruppsats omfattande 15 hp i huvudämnet folkhälsovetenskap läser en mastersuppsatskurs omfattande 30 hp under vårterminen. Övriga studenter läser enligt nedan.

 
Kurser under vårterminen Hp Nivå Termin
Hälsa, miljö och hållbarhet (VB), 7,5 hp
eller
Planering och management i hälso- och sjukvård (VB), 7,5 hp
7,5 A 2
Utvärdering i folkhälsovetenskap (B), 7,5 hp 7,5 A 2
Masteruppsats, andra året (B), 15 hp 15 A 2


Examensarbete/självständigt arbete
För masterexamen i folkhälsovetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen på avancerad nivå, varav minst 15 hp ska vara inriktad mot hälsoekonomi.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen 
hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked.
Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
 
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se universitetets hemsida.