Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master Programme in Gender Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SAGVT

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1988-20

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-03

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-28

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i  huvudområdet genusvetenskap (Gender Studies).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet genusvetenskap (Gender Studies).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

D​e nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet har en tvärvetenskaplig integrerad profil där studenterna ges perspektiv på genus, och hur genus samverkar med andra sociala relationer så som etnicitet, sexualitet och klass. Programmet syftar till att förbereda studenterna för ett arbetsliv där avancerad kunskap om och kritiska perspektiv på jämställdhet, sociala normer, makt och likabehandling efterfrågas. Studenterna erbjuds genom det tvärvetenskapliga kursutbudet en förmåga att problematisera en rad samhällsutmaningar såsom globalisering, migrationsrörelser och bristande respekt av olikhet i ett mångkulturellt samhälle präglat av sociala skillnader. Programmet riktar sig dels till studenter och yrkesverksamma med en grundutbildning (minst kandidatexamensnivå) i genusvetenskap eller annat ämne, och som behöver djupgående kunskaper i genusvetenskap eller vill förbättra sin position på arbetsmarknaden genom en spetskompetens. Programmet förbereder för både forskning inom ämnet genusvetenskap och yrkesverksamhet inom stat, kommun, landsting, närings- och föreningslivet och andra organisationer.

Utbildningen omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 högskolepoäng. Programmet kan dock avslutas med en magisterexamen efter ett år. Under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Förutom integrerad teori- och metodundervisning inom ramen för varje kurs omfattar programmet en metodkurs. Termin tre utgörs av valfria/valbara kurser, dessa väljs i samråd med studierektor.
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För aktuell masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet genusvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i genusvetenskap.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Studieplan för magisterexamen
Genus, kön, kropp - teorier och debatt, 15 hp
Obligatorisk
Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp
Obligatorisk
 
Studieplan för masterexamen
Genus, kön, kropp - teorier och debatt, 15 hp
Obligatorisk
Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Studieplan för magisterexamen
Miljöteoretiska perspektiv, 7,5 hp
Obligatorisk
Genus, nation och migration, 7,5 hp
Obligatorisk
Magisteruppsats i genusvetenskap, 15 hp
Obligatorisk
 
Studieplan för masterexamen
Miljöteoretiska perspektiv, 7,5 hp
Obligatorisk
Genus, nation och migration, 7,5 hp
Obligatorisk
Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Studieplan för masterexamen
Valbara/valfria kurser, 30 hp

Termin 4

Studieplan för masterexamen
Självständigt arbete (masteruppsats) i genusvetenskap, 30 hp

Alternativ för den som har skrivit magisteruppsats:
Självständigt arbete (masteruppsats) i genusvetenskap, 15 hp
Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter, 15 hp