Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i historiska studier, 120 hp

Engelskt namn: Master Programme in Historical Studies

Denna utbildningsplan gäller: VT11 och tillsvidare

Programkod: HAHSM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 511-986-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2011-05-31

Behörighetskrav

Historisk inriktning

Fil kand med historia som huvudämne eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska)+ Engelska A/5.

Idéhistorisk inriktning

Fil kand med idéhistoria som huvudämne eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska) + Engelska A/5.

Examen


Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (120 credits).  Examen utfärdas i huvudområdet Idéhistoria (History of science and ideas) resp Historia (History)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
–visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang
muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar för sin kunskapsutveckling.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
- ha god kunskap om historisk eller idéhistorisk teori, källor och metod.
- kunna relatera historisk eller idéhistorisk vetenskaplig metod till andra vetenskapliga traditioner.
- kunna placera historisk eller idéhistorisk forskning i ett historiografiskt sammanhang.

Färdighet och förmåga
- kunna hantera, analysera och kritiskt granska stora och varierande former av källor.
- ha visat förmåga att kunna göra muntliga och skriftliga presentationer av egna och      andras forskningsresultat riktade till olika målgrupper.
- kunna argumentera för, och konkret visa, den historiska dimensionens betydelse för samhällsanalys.
- kunna delta aktivt i aktuella samhällsdebatter om historiska förhållanden.
- kunna förhålla sig kritisk till populära föreställningar om det förflutna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha visat god förmåga till källkritiskt tänkande.
- ha visat god förmåga till problemformulering och problemlösning inom ämnet historia eller idéhistoria.

Examinationsformer

Se kursplaner.

Betyg

U, G, VG. Student som erhållit betyget G kan inte genom omprov erhålla betyget VG. För student som erhållit betyget U ges möjlighet till omprov.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Allmänt
Programmet kan läsas med inriktning mot historia eller idéhistoria.
Under år 1 läser studenten 1 baskurs (30hp) och baskurser eller valbara kurser motsvarande ytterligare 30hp.
Under år 2 läser studenten 1 baskurs om 30hp (självständigt arbete i form av en masteruppsats) samt valbara eller fria kurser om ytterligare 30hp. Student som vill göra praktik kan tillgodogöra sig sådan inom ramen för Fria kurser (högst 30hp). Studenten förutsätts aktivt delta i planeringen inför praktik och i sökande av praktikplats.

Programöversikt historisk inriktning
Termin 1
Magisterkurs i historia  30hp

Termin 2
Baskurser eller valbara kurser 30hp

Termin 3 och 4
Fria kurser eller valbara kurser 30hp
Masteruppsats i historia 30hp

Programöversikt idéhistorisk inriktning
Termin 1
Magisterkurs i idéhistoria 30hp

Termin 2
Baskurser eller valbara kurser 30hp

Termin 3 och 4
Fria eller valbara kurser 30hp
Masteruppsats i idéhistoria 30hp

Obligatoriska kurser/baskurser
Student som vill ta ut magisterexamen kan göra det efter år 1. För att kunna göra det ersätts valbara kurser (15hp) med ett Självständigt arbete (Magisteruppsats 15hp).

Undervisningen består i huvudsak av handledning, seminarier eller övningar.
Baskurser (inriktning historia)
Magisterkurs i historia  30hp
Magisterkurs i historia II 15hp
Magisteruppsats i historia         15hp
Masteruppsats i historia 30hp

Baskurser (inriktning idéhistoria)
Magisterkurs i idéhistoria 30hp
Magisterkurs i idéhistoria II 15hp
Magisteruppsats i idéhistoria 15hp
Masteruppsats i idéhistoria 30 hp

Valbara kurser
En del av dessa kurser ges av Institutionen för idé- och samhällsstudier medan andra kan väljas i ett utbud av kurser på nationell nivå. För beskrivning av kurser se: webben.
    
Fria kurser
Studenten kan inom ramen för programmet läsa upp till 30hp fria kurser. Dessa kurser kan sökas vid såväl Umeå universitet och vid andra lärosäten. Fria kurser kan användas för att profilera studentens utbildning. Möjlighet finns också att tillgodoräkna praktik som fri kurs. Praktikplats måste dock arrangeras av studenten själv.

Examensarbete/Självständigt arbete
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta
mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten
redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst
15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande
från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvård¬nadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

Student måste för att kunna påbörja år 2 ha uppnått minst 30hp på programmet senast vid terminsstart år 2.