Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Scandinavian Studies with a Focus on Northern Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och tillsvidare

Programkod: HASKM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 511-1742-09

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2016-09-20

Behörighetskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen. Sökande utan en färdig examen vid söktillfället kan antas under förutsättning att de vid terminsstart kan uppvisa intyg på färdig examen. Sökande som är färdiga med sin kandidatutbildning men vars examensbevis inte föreligger vid terminsstart kan registreras på programmets inledande kurser och registreras på programmet när examensbeviset föreligger. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska. Har du frågor om behörighetskrav, kontakta studierektor vid Institutionen för språkstudier.

Examen

Inom programmet finns två examensutgångar: filosofie magisterexamen efter ett års studier eller filosofie masterexamen efter två års studier.

Filosofie magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet skandinavistik (Scandinavian Studies).

För magisterexamen i skandinavistik krävs kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå. Inom kurserna på avancerad nivå skall minst 30 hp tillhöra huvudområdet skandinavistik, varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete för magisterexamen).

Filosofie masterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet skandinavistik (Scandinavian Studies).

För masterexamen i skandinavistik krävs kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom kurserna på avancerad nivå skall minst 60 hp tillhöra huvudområdet skandinavistik, varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete för magisterexamen).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Lag (2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

För magisterexamen skall studenten
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 •  visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterexamen skall studenten
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
 • skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande och kan vara individuellt eller i grupp, samt i muntlig eller skriftlig form. Former för examination beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för viss kurs eller visst moment används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Allmänt

Programmet syftar till att förbereda studenterna för ett arbetsliv där avancerad kunskap om och kritiska perspektiv rörande det skandinaviska området efterfrågas. Programmet ger en grund för forskarstudier men också för karriärmöjligheter inom kultur- och samhällssektorn.
Programmet ger en fördjupad bild av det skandinavisktalande området ur språkliga, kulturella och samhälleliga perspektiv. Även om hela det skandinaviska området inkluderas ligger tyngdpunkten på de nordliga områdena.

Kultur- och samhällsområden belyses utifrån olika humanistiska och samhälleliga infallsvinklar, såväl historiskt som ur nutida perspektiv. Denna uppläggning ger studenterna kunskap om förändringsprocesser över tid. Därvid belyses såväl de nordiska språken som språken i Norden, inte minst de nationella minoritetsspråken. Historisk utveckling och nutida utvecklingstendenser beskrivs, där politiska, sociala och idémässiga perspektiv anläggs.

Undervisningen ges på svenska och förutsätter därför muntliga och skriftliga kunskaper i svenska alternativt norska eller danska.

Programöversikt
Programmets första två terminer omfattar obligatoriska och valbara kurser om 60 hp på grund- eller avancerad nivå inom något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap. Av dessa ska 15 hp utgöras av examensarbete för magisterexamen i skandinavistik.
Programmets sista två terminer omfattar obligatoriska och valbara kurser om 60 hp på grund- eller avancerad nivå inom exempelvis något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap. Av dessa ska 15 hp utgöras av examensarbete för masterexamen i skandinavistik.

Termin 1

 • Obligatorisk kurs: Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – diakrona perspektiv, 7.5 hp eller Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – synkrona perspektiv, 7,5 hp
 • Obligatorisk kurs: Immateriella kulturarv på nordliga områden, 7,5 hp, eller Språken i Norden, 7,5 hp
 • Valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap
Termin 2
 • Obligatorisk kurs: Examensarbete för filosofie magisterexamen i skandinavistik, 15 hp
 • Valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap
Termin 3
 • Obligatorisk kurs: Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – diakrona perspektiv, 7,5 hp eller Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – synkrona perspektiv, 7,5 hp
 • Obligatorisk kurs: Immateriella kulturarv på nordliga områden, 7,5 hp, eller Språken i Norden, 7,5 hp
 • Valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom exempelvis något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap
Termin 4
 • Examensarbete för filosofie masterexamen i skandinavistik, 15 hp
 • Valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom exempelvis något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen bör meddela studieavbrott till studierektor vid Institutionen för språkstudier.