Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Political Science

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAMSV

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1385-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-06

Behörighetskrav

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp freds­ och konfliktstudier och minst 30 hp statsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se:
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science)

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science).

 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
–    ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
–    utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
–    utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings­ och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

 

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
–    Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings­ och utvecklingsarbete, och
–    Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
–    Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
–    Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
–    Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och – Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings­ och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
–    Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn tillrelevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings­ och utvecklingsarbete,
–    Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
–    Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
–    Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och –
–    Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
–    Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
–    Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulerafrågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
–    Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
–    Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings­ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
–    Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn tillrelevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings­ och utvecklingsarbete,
–    Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
–    Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

 

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

 

Allmänt

Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valfria. Val av valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i Studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen på programmet sker på engelska, men studenten kommer att kunna genomföra skriftliga examinationer på svenska.

Valfria kurser
På programmet finns möjlighet för studenten att välja valfria kurser om studenten så önskar. För att fördjupning i statsvetenskap ska vara tillräcklig för att uppnå examenskraven ska valet av kurser ska ske samråd med programsamordnare eller studievägledare på programmet.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i statsvetenskap. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i statsvetenskap eller tillgodoräknad motsvarande utbildning.

Programöversikt

Termin 1  
Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp
Termin 2  
Sverige i EU - akademiska perspektiv och omvärldsbevakning, 15 hp
Samverkan inom miljö- och
naturresursförvaltning inom Arktis, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp
   
Termin 3  
Praktik, utlandsstudier eller
valfri kurs, 15 hp
Global och regional styrning, 15 hp
Praktik, utlandsstudier eller
valfri kurs, 15 hp
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp
Termin 4  
Valfri kurs, 15 hp Masteruppsats, 30 hp
Masteruppsats, 15 hp


 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som påbörjat programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie­/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie­/programvägledaren.
 

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.