"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Architecture and Urban Design

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT20 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TAASM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 3.1.3-1098-16

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-06-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-04-20

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i huvudområdet arkitektur samt arbetsprover/portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/. Konstnärlig masterexamen översätts till Degree of Master of Fine Arts. Examen utfärdas i huvudområdet arkitektur (Architecture) med inriktning arkitektur och stadsbyggnad (Architecture and urban design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 9§: Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

Prov sker normalt i form av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc. Prov kan helt eller delvis ersättas av muntligt och/eller skriftligt prov i slutet av kursen. För mer information se respektive kursplan.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Detta framgår av kursplanen. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan U (Underkänd) eller G (Godkänd). I de fall kursen har flera betygssteg är det inte tillåtet att höja ett redan godkänt betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen 6 kap 6-8§ samt:

http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmets tre första terminer har alla samma uppläggning; en synteskurs som går parallellt med två seminariekurser. Sista terminen genomför studenten ett självständigt arbete. Alla dessa kurser är baskurser på programmet. Studenten kan välja att genomföra synteskurserna i en av flera studios.

Seminariekurs 1a-3a  introducerar och fördjupar teoretiska begrepp, metoder och processer, dvs kursen har ett primärt fokus på de nationella målen mot kunskap och förståelse. Under Synteskurs 1-3 ska studenten i studioform omsätta teori till konstnärlig praktik, dvs studenten ska utveckla sin färdighet och förmåga som de beskrivs i de nationella målen. Under Seminariekurs 1b-3b ska studenten individuellt reflektera och diskutera kring den konstnärliga praktiken som försiggår i motsvarande Synteskurs, dvs studenten ska visa på den värderingsförmåga och förhållningssätt som de nationella målen beskriver. 

All undervisning sker på engelska.

Baskurser:

5AR420: Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering, 20 hp
5AR423: Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning, 20 hp
5AR525: Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp
5AR421: Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan, 5 hp
5AR424: Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning, 5 hp
5AR526: Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete, 5 hp

5AR422: Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia, 5 hp
5AR425: Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen, 5 hp
5AR527: Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete, 5 hp
5AR522: Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad,  30 hp

På en baskurs har en student platsgaranti.

Programöversikt:

             Höst                                                Vår

År 1 Synteskurs 1, 20 hp* Synteskurs 2, 20 hp*
Seminariekurs 1a, 5 hp** Seminariekurs 2a, 5 hp**
Seminariekurs 1b, 5 hp*** Seminariekurs 2b, 5 hp***

 

År 2 Synteskurs 3, 20 hp* Examensarbete, 30 hp****
Seminariekurs 3a, 5 hp**
Seminariekurs 3b, 5 hp***


* Kurser med särskilt fokus på färdighetsmål
** Kurser med särskilt fokus på kunskapsmål
*** Kurser med särskilt fokus på värderingsmål
**** Självständigt arbete

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i arkitektur och statsbyggnad avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området arkitektur.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar en vetenskaplig rapport. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig.

Övrigt

För tillträde till synteskurs 2 ska synteskurs 1 och seminariekurs 1a vara godkända. För tillträde till synteskurs 3 ska synteskurs 2 och seminariekurs 2a vara godkända. För tillträde till examensarbete ska samtliga kurser på år 1 vara godkänt och synteskurs 3 samt seminariekurs 3a-b vara genomgångna.