Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i beräkningsteknik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Computational Science and Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och tillsvidare

Programkod: TABEM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-508-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-13

Behörighetskrav

För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen (eller motsvarande utländsk examen) dels uppfyllande av samtliga nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 hp datavetenskap varav programmeringsmetodik 7,5 hp och teknisk-vetenskapliga beräkningar/numeriska metoder 7,5 hp eller motsvarande b) 30 hp matematik som ska innehålla områdena envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra c) 7,5 hp matematisk statistik Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska. Dessutom kan det för enskilda fördjupningskurser tillkomma ytterligare förkunskapskrav.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet beräkningsteknik (Computational Science and Engineering)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
   Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen med huvudområdet beräkningsteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

- förstå de generella principer som huvudområdet beräkningsteknik baseras på,
- kunna formulera och använda för huvudområdet relevanta abstraktioner och modeller,
- självständigt kunna definiera och lösa problem genom att använda sig av tekniker, teorier och verktyg relevanta för huvudområdet
- ha tillägnat sig teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i olika för huvudområdet relevanta paradigmer och metodiker.


Färdighet och förmåga

För masterexamen med huvudområdet beräkningsteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

- aktivt kunna medverka i alla faser av ett större utvecklingsprojekt,
- kunna praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper samt kunna inhämta ytterligare kunskaper som behövs för att lösa givna problem,
- kunna tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och analytiskt tänkande som utgångspunkt för planering och genomförande av ett större självständigt arbete,
- kunna redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat i tal och skrift,
- kunna samverka och kommunicera med såväl personer med som utan teknisk-naturvetenskaplig bakgrund,
- kunna, såväl självständigt som i samverkan med andra, planera och slutföra olika typer av projekt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen med huvudområdet beräkningsteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

- ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Godkänd eller Väl Godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet i beräkningsteknik omfattar 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå. Första terminens studier består av ett antal baskurser. Under våren och kommande höst läser man därefter en kombination av profileringskurser och valbara/fria kurser. Inom programmet finns möjlighet att fördjupa sig inom ett flertal områden. Programmet avslutas med ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.
Kurserna under utbildningen läses huvudsakligen på halvfart, normalt läses två kurser parallellt. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Laborationer är normalt obligatoriska. Såväl kurslitteratur som undervisning är på engelska. 


Baskurser
På baskurserna har studenten platsgaranti. Dessa kurser läses av alla programstudenter, eftersom de är nödvändiga för att uppfylla flera av de lokala målen. Förutom att kurserna ger studenten bredd, ger de även grundkunskaper för programmets olika fördjupningskurser.

År 1, läsperiod 1:
Modellering och simulering, 7,5 högskolepoäng (5FY095), avancerad nivå
Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 högskolepoäng  (5DA002) , avancerad nivå

År 1, läsperiod 2:
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng (5MA038) , avancerad nivå
Icke-linjär optimering, 7,5 högskolepoäng (5DA001) , avancerad nivå

År 2, läsperiod 3 och 4:
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik, 30 högskolepoäng (5DV137), avancerad nivå


Valbara kurser
På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval.

Partiella differentialekvationer, 7.5 hp , 5MA118, avancerad nivå
Multivariat dataanalys, 7.5 hp, 5MS015, avancerad nivå
Parallelldatorsystem, 7.5 hp, 5DV011, grundnivå
Tidsserieanalys och spatial statistik, 7.5 hp, 5MS030, avancerad nivå
Fysikens numeriska metoder C, 7.5 hp, 5FY033, avancerad nivå
Partiella differentialekvationer med FEM, 7.5 hp, 5MA032, avancerad nivå
Finansiell matematik, 7.5 hp, 5MA130, avancerad nivå
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar, 7.5 hp, 5MA131, avancerad nivå
Projektkurs i datorseende, 7.5 hp, 5DV115, avancerad nivå
Monte Carlo-metoder D, 7.5 hp, 5FY061, avancerad nivå
Matematiska projekt, 7.5 hp, 5MA104, grundnivå
Datorintensiva statistiska metoder, 7.5 hp, 5MS036, avancerad nivå
Avancerade datamodeller och databassystem, 7.5 hp, 5DV052, avancerad nivå
Stokastiska differentialekvationer, 7.5 hp, 5MA042, avancerad nivå
Sannolikhetsteori 2, 7.5 hp, 5MS016, grundnivå
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar, 7.5 hp, 5DV051, avancerad nivå
Student Conference in Computing Science, 9.0 hp, 5DV054, avancerad nivå
Visuell interaktiv simulering, 7.5 hp, 5DV058, avancerad nivå
Tillförlitlighetsteori och stokastiska processer, 7.5 hp, 5MS012, grundnivå

Mer information om kurserna inom huvudområdet beräkningsteknik finns på: http://www.cs.umu.se/english/education/programmes/computational-science-and-engineering/.

Utbudet av kurser kan variera från år till år. Listan uppdateras årligen.


Fria kurser
Jämsides med de valbara kurserna finns det fria kurser. Med fria kurser avses kurser där studerande på programmet inte har någon särskild förtur jämfört med andra kategorier studerande. Fria kurser kan läsas inom olika institutioners kursutbud vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, annan fakultet vid universitetet, eller annat lärosäte inom eller utom landet. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra får inte räknas fullt ut i examen. Inom masterprogrammet i beräkningsteknik kan man välja högst 60 högskolepoäng fria kurser. Information om vilka kurser som ges sprids i årligt utkommande informationsmaterial, framförallt i universitetets utbildningskatalog och på webben. Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt

  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Modellering och
simulering, 7,5 hp
Matrisberäkningar
och tillämpningar,
7,5 hp
Numeriska
metoder för
partiella differential-
ekvationer, 7,5 hp
Icke-linjär optimering,
7,5 hp
Valbara/fria kurser Valbara/fria kurser
År 2 Valbara/fria kurser Valbara/fria kurser Examensarbete Examensarbete


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i beräkningsteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen samt i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området beräkningsteknik. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i undantagsfall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.