Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i geovetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Earth Science

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TAGEM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1558-17

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-17

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i Geovetenskap/naturgeografi alternativt 60 högskolepoäng i Biologi /Kemi eller Miljövetenskap samt 30 högskolepoäng i Geovetenskap/Naturgeografi . Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet geovetenskap/naturgeografi (Earth Science/Physical Geography).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen i geovetenskap/naturgeografi vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • visa fördjupade kunskaper inom vissa geovetenskapliga delområden, främst naturgeografi
 • visa fördjupade kunskaper om såväl naturliga miljöförändringar som mänsklig miljöpåverkan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i geovetenskap/naturgeografi vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen
 • visa insikt om det geovetenskapliga huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet. Programmet inleds med en obligatorisk kurs, och innehåller sedan obligatoriska kurser, valbara och fria kurser. Kurserna under utbildningen läses huvudsakligen på helfart. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, fältövningar och exkursioner. Laborationer, fältövningar och exkursioner är normalt obligatoriska. För att hålla den studietakt som är nödvändig förutsätts att studierna bedrivs på heltid. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

Oblighatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Akvatiska ekosystem, 7,5 hp  
Akvatisk biogeokemi, 7,5 hp
Analys av miljöförändringar, 15 hp
Analys av fältdata, 15 hp 
Terrester Biogeokemi, 15 hp 

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Arktisk geoekologi, 15 hp
Geografiska informationssystem, fördjupning, 15 hp

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: https://www.umu.se/utbildning/program/ 

Valbara kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen. Rådgör med programstudievägledaren/ programansvarig.

Fria kurser
Inom masterprogrammet i geovetenskap kan du välja 60 högskolepoäng fria kurser. Högst 30 av dessa högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Exempel på fria kurser om 15 högskolepoäng inom biologi och kemi är t.ex. Arktiska ekosystem, Skogsekologi, Akvatisk kemi.

Programöversikt

År 1 vid höstintag

Höst                                                     Vår

Akvatiska ekosystem, 7,5 hp
Akvatisk biogeokemi, 7,5 hp
Analys av fältdata, 15 hp
Analys av miljöförändringar, 15 hp
Valbara/fria kurser, 15 hp

År 1 vid vårintag

Vår                                                                   Höst
Analys av miljöförändringar, 15 hp
Akvatiska ekosystem, 7.5hp
Akvatisk biogeokemi, 7.5 hp
Terrester biogeokemi, 15 hp
Valbara/fria kurser, 15 hpÅr 2
Valbara/fria kurser, 30 hp Examensarbete, 30 hp


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i geovetenskap avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Det finns även möjligheter att göra ett 60 hp examensarbete. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom geovetenskap/naturgeografiområdet. Det självständiga arbetet ska seminariebehandlas.

Rapporten ska innehålla ett engelskt abstract, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övriga information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/