"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Human Computer Interaction and User Experience

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SAMUM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1462-20

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-03

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics) med inriktningen människa-datorinteraktion och användarupplevelse (Human-Computer Interaction and User Experience). 

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics) med inriktningen människa-datorinteraktion och användarupplevelse (Human-Computer Interaction and User Experience).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

​En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive fria. Val av fria kurser görs i samråd med programansvarig. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.
Kurserna läses i den ordning som visas i studieplanen.
Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen sker på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
 
Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i informatik med inriktning människa-datorinteraktion och användarupplevelse. 
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i informatik med inriktning människa-datorinteraktion och användarupplevelse. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng informatik med inriktning människa-datorinteraktion och användarupplevelse.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren. Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

Termin 1

Studieplan för magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp 
Obligatorisk
Prototyper för interaktion, 15 hp 
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp
Obligatorisk
Prototyper för interaktion, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Studieplan för magisterexamen
Interaktionsdesign och framväxande teknologier, 7,5 hp 
Obligatorisk
Kvalitativ forskning i informatik, 7,5 hp 
Obligatorisk
Magisteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp
Obligatorisk

»»»» Magisterexamen (ett år)

Studieplan för mastersexamen
Interaktionsdesign och framväxande teknologier, 7,5 hp
Obligatorisk
Kvalitativ forskning i informatik, 7,5 hp
Obligatorisk 
Avancerad tjänstedesign, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Studieplan för fortsatta studier mot masterexamen 
Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion, 15 hp 
Obligatorisk
Valbara/fria kurser, 15 hp

Termin 4

Studieplan för fortsatta studier mot masterexamen 
Masteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse I, 15 hp 
Obligatorisk
Avancerad tjänstedesign, 15 hp 
Obligatorisk

»»»» Masterexamen (två år)

Studieplan för fortsatta studier mot masterexamen utan magisteruppsats om 15 hp
Masteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse II , 30 hp 
Obligatorisk

»»»» Masterexamen (två år)