Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 120 hp

Engelskt namn: Master's programme in environmental science with focus on sustainable development

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TAHUM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-753-20

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-14

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskaper är minst 90 avklarade högskolepoäng inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet miljövetenskap (Enviromental science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
 
Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha motsvarande kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa en eller flera kurser eller del av kurs i programmet. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Allmänt

Allmänt

Masterprogrammet i miljövetenskap tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hållbarhetsfrågor. Inledande kursen fokuserar på övergången till ett mer hållbart samhälle och använder sig av en så kallad utmaningsdriven pedagogik, där studenter bl.a. studerar en komplex hållbarhetsutmaning i projektform i samspel med externa aktörer. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. Exkursionerna och laborationerna är normalt obligatoriska. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska, och all undervisning på avancerad nivå sker i regel på engelska. Närmare uppgifter om kursernas upplägg och examinationsformer beskrivs närmare i enskilda kursplaner. Programmet ger möjlighet att efter ett år ta ut en magisterexamen i miljövetenskap.

Krav för naturvetenskaplig magisterexamen i miljövetenskap vid Umeå universitet

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 högskolepoäng tillhöra huvudområdet miljövetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet miljövetenskap.

Krav för naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap vid Umeå universitet

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 högskolepoäng tillhöra huvudområdet miljövetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet miljövetenskap. Examensarbetet kan ersättas av ett examensarbete om minst 15 hp om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad  nivå om minst 15 hp inom det huvudområde som examen avser och detta arbete också ska ingå i aktuell examen.

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Obligatoriska kurser på avancerad nivå i miljövetenskap

Omställning till ett hållbart samhälle, 15 hp (5MH148)
Hållbarhetsvetenskap, 15 hp (5MI007)
Analys av miljöförändringar, 15 hp (5MI006)
Examensarbete för magisterexamen i miljövetenskap, 15 hp (5MH140)*
Examensarbete för masterexamen i miljövetenskap, 30 hp (5MI000) alternativt 60 hp (5MI006)

*Denna kurs är obligatorisk endast för studenter som avser ta ut magisterexamen.

Valbara kurser

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att förkunskapskraven för aktuella kurser är uppfyllda, dock inte säkert på de kurser studenten valt i första hand. Förkunskapskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete

Examensarbetet avslutar utbildningen och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet, som omfattar minst 30 högskolepoäng för masterexamen eller 15 högskolepoäng för magisterexamen, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Examensarbetet för masterexamen kan omfatta 60 högskolepoäng om studenten så önskar. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området. Examensarbetet utförs individuellt. Det avslutande examensarbetet kan utföras inom universitetet, men också vid något företag eller myndighet. En handledare vid företaget eller myndigheten ska i så fall utses och denne utgör den dagliga kontakten och stödet för studenten under arbetets gång. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås. Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.