Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för civilt arbete, 180 hp

Engelskt namn: Programme for civil work

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: HGCIA

Högskolepoäng: 180

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2018-10-16

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-12-12

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i  huvudområdet kulturanalys (Cultural Analysis) med inriktningen mot civilt arbete (Civil Work).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 8 §) Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
   Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
   Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Det övergripande målet är att studenten efter utbildningen skall ha tillägnat sig de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för kvalificerat arbete inom det civila samhället och andra närliggande sektorer. Studerande skall även kunna tillämpa relevanta teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder för att självständigt kunna studera och analysera aspekter av sociala och kulturella problem och frågor i ett heterogent samhälle.

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i kulturanalys med inriktning mot civilt arbete ska studenten:

 • visa kunskap om olika utvärderingsmetoder i teori och praktik, samt kunna reflektera kritiskt kring deras roll i samhället,
 • kunna analysera upplevelsesamhället och aktuella politiska strömningar,
 • visa kunskap om det civila samhällets villkor i en lokal, nationell och global kontext ur hållbarhetsperspektiv och demokratiperspektiv,
 • visa förståelse för olika gruppers och individers livsvillkor och behov samt kunskap och förståelse för grupprocesser,
 • visa kunskap om organisationers karaktäristika och organisationsstrategier.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i kulturanalys med inriktning mot civilt arbete ska studenten:
 • visa förmåga att leda och delta i projekt,
 • visa färdighet i att använda sig av digitala gestaltnings- och presentationsformer och hur digitala verktyg kan användas i egenmaktsarbete,
 • visa färdighet i kollektivt och demokratiskt ledarskap samt i konflikthantering och konfliktförebyggande arbete,
 • visa färdighet i arbete med social innovation och socialt entreprenörskap,
 • visa färdigheter i normkritik och kommunikativa strategier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i kulturanalys med inriktning mot civilt arbete ska studenten:
 • visa ett medvetet förhållningssätt till hållbar utveckling och hållbara projekt,
 • visa ett medvetet förhållningssätt till frågor om jämställdhet och social och kulturell hållbarhet,
 • visa förmåga att mot bakgrund av mänskliga rättigheter och etiska aspekter stärka individers och gruppers egenmakt.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter, både individuellt och i grupp. Se vidare om examination i kursplanen för respektive termin.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller viss modul sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Studenter som har 60 hp i avklarade kurser inom huvudområdena etnologi, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande kan bedömas som behöriga till termin 3 på programmet. Ta kontakt med programansvarig för information om hur man söker till senare del av program.

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Studenten har rätt att överklaga beslut om avslag. Detta ska göras skriftligt till Överklagandenämnden för högskolan, inom tre veckor från den dag studenten fick ta del av beslutet. Studenten ska då skicka sin motivering och sitt önskemål om ändring till Umeå universitet som sedan skickar det vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Programmet för civilt arbete ger studenterna en bred kompetens för att arbeta inom eller i anslutning till civilsamhället i både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Ett tema som genomsyrar utbildningen är social hållbarhet i vid bemärkelse och vad detta kan innebära för civilsamhällets organisationer. Utbildningen ges i nära anslutning till det civila samhället och olika typer av humanitära organisationer, välgörenhetsorganisationer, privata stiftelser, idrottsföreningar och andra organisationer som inte är offentligt finansierade. Avsikten är också att programmet och dess upplägg i form av övningsuppgifter, casearbeten, projekt och examensarbeten ska ske i samverkan med den typen av aktörer. Programmet genomsyras även av ett vetenskapligt och normkritiskt förhållningssätt som innebär att studenterna tillägnar sig förmåga att undersöka konsekvenserna av olika sociala och kulturella kategoriseringsprocesser, inte minst de som drabbar människor i socioekonomiskt och kulturellt utsatta positioner. Vidare tillägnar sig studenterna både en generell kompetens och en specifik (individuell) profilkompetens genom hela utbildningen. Det senare möjliggörs genom att studenterna genomför profilanpassade övningsuppgifter i samråd med en profilhandledare.

År 1
Termin 1
Den första terminen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet kulturanalys, dess teoribildningar och centrala begrepp, såsom kultur och identitet. Vidare studeras hur kulturanalytisk teori kan omsättas praktiskt, bland annat genom normkritik och antidiskrimineringsarbete. Dessutom introduceras kunskaper i IT, strategisk kommunikation och datorstödda presentationer samt narrativitet. Utöver detta övas studenten i att planera och genomföra en utvärdering i förhållande till det så kallade granskningssamhället.
Termin 2
Under terminen behandlas politik, upplevelsesamhället, kulturekonomi och betydelser av olika kulturmönster. Vidare ingår kunskaper i aktuell kulturanalytisk teori och kulturanalytiska metoder, till exempel intervjuer, observationer och textanalyser, samt teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i kunskapssökning generellt. Terminen avslutas med studier i fältteknik och insamlande av material som sedan används i författandet av en mindre uppsats.

År 2
Termin 3
Terminen innebär en fördjupning i programmets centrala teman. Här ingår fördjupade kunskaper i civilsamhället och dess framtida utmaningar i arbetet för ett hållbart samhälle. Därefter behandlas vad ett projekt kan innefatta samt vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik genom att studenterna själva leder och genomför reella projekt. Vidare diskuteras vad det innebär att arbeta i grupp och fatta gruppbaserade beslut. Terminen avslutas med en modul om det civila samhällets strategier och samverkan med andra aktörer.
Termin 4
Under terminen ges studenterna möjlighet att både teoretiskt och praktiskt förebygga och hantera konflikter. Dessutom behandlas innebörder av empowerment och hur olika gruppers egenmakt kan stärkas. Vidare ingår kunskaper om social hållbarhet och de globala utmaningar som civilsamhället - men även samhället i stort - står inför. Under terminens sista modul behandlas olika strategier för att uppnå social hållbarhet, såsom social innovation och socialt entreprenörskap.
År 3
Termin 5
Under terminen planerar studenten med stöd av lärare/handledare en kommande praktikperiod som genomförs under termin 6. Som förberedelse inför det examensarbete som skrivs under terminen fördjupas kunskaperna  i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys. Terminen ger därutöver fördjupad digital kompetens, bland annat genom att studenterna arbetar med individuella ljud- och bildproduktioner.
Termin 6
Terminen inleds med att studenterna arbetar med ett fördjupat individuellt eller kollektivt projektarbete. Därefter följer ett inslag om karriärplanering som innebär att studenterna utifrån sina samlade kunskaper och kompetenser förbereder sig för ett kommande arbetsliv.
Terminen avslutas med praktik som antingen genomförs på hemmaplan eller utomlands. Under terminen ges dessutom studenterna möjlighet att studera utomlands eller välja egna kurser.

Programöversikt
Baskurser
Termin 1. Kulturanalys A 30 hp
Termin 2. Kulturanalys B 30 hp
Termin 3. Civilt arbete 3 30 hp
Termin 4. Civilt arbete 4 30 hp
Termin 5. Kulturanalys C 30 hp

Valbar kurs
Termin 6. Kulturanalytisk tillämpning 30 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig eller motsvarande.