Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Engelskt namn: Programme for International Crisis and Conflict Management

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGIKK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1109-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-26

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-05-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) med inriktningen internationell kris- och konflikthantering (International Crisis and Conflict Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning förväntas studenterna

– visa kunskap om, och förståelse för, nationella och internationella krisers och konflikters uppkomst, förlopp och konsekvenser. Det gäller både sådana som orsakats av naturkatastrofer och sådana som betingas av politiska, ekonomiska och militära aktiviteter.
– visa kunskap om både kris- och konfliktförebyggande insatser samt krishantering och konfliktlösning
– visa förmåga att analysera orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred.
– visa förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa problemställningar kring kriser och konflikter ur tvärvetenskapliga perspektiv


Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Programmet skall också förbereda för fortsatta studier på magister/masternivå och därmed i förlängningen för forskarutbildning i Freds- och konfliktstudier/Statsvetenskap.
Efter avlagd filosofie kandidatexamen är den studerande behörig för ansökan till en masterutbildning i krishantering och fredsbyggande (Master in Crisis Management and Peacebuilding) och andra masterprogram (om inte särskilda antagningskrav ställs).

Examinationsformer

Examination sker normalt genom skriftliga prov i slutet av kurs/moment och deltagande i obligatoriska seminarier, samt inlämningsuppgifter av olika slag.
Antalet prov regleras i respektive kursplan. Prov sker normalt i slutet av delmoment eller kurs och är i regel skriftligt. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Betyg sätts för varje delmoment och kurs. Betygsättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, t ex laborationer och inlämningsuppgifter är godkända.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier med inriktning mot internationell kris- och konflikthantering.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

Kriser och krishantering i ett empiriskt perspektiv, 7,5 hp
Obligatorisk

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, 7,5 hp
Obligatorisk

Krishantering och offentlig förvaltning, 7,5 hp
Obligatorisk

Projektkurs Krishantering i praktiken, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Freds- och konfliktstudier A, 30 hp.
Obligatorisk.

Termin 3

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer, 7,5 hp
Obligatorisk

Ekonomiska kriser i historisk belysning, 7,5 hp
Obligatorisk

Kriskommunikation, 7,5 hp
Obligatorisk

Samhällsplanering under osäkra villkor, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

Katastrofmedicin, 30 hp
Obligatorisk

Termin 5

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Freds- och konfliktstudier C, 30 hp