"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Engelskt namn: Programme for International Crisis and Conflict Management

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: SGIKK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-698-22

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-26

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-27

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå Universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) med inriktningen internationell kris- och konflikthantering (International Crisis and Conflict Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning förväntas studenterna

- visa kunskap om, och förståelse för, nationella och internationella krisers och konflikters uppkomst, förlopp och konsekvenser. Det gäller både sådana som orsakats av naturkatastrofer och sådana som betingas av politiska, ekonomiska och militära aktiviteter.
- visa kunskap om både kris- och konfliktförebyggande insatser samt krishantering och konfliktlösning
- visa förmåga att analysera orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred.
- visa förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa problemställningar kring kriser och konflikter ur tvärvetenskapliga perspektiv

Programmet skall också förbereda för fortsatta studier på magister/masternivå och därmed i förlängningen för forskarutbildning i Freds- och konfliktstudier/Statsvetenskap.
Efter avlagd filosofie kandidatexamen är den studerande behörig för ansökan till en masterutbildning i krishantering och fredsbyggande (Master in Crisis Management and Peacebuilding) och andra masterprogram (om inte särskilda antagningskrav ställs).

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Allmänt
Under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier med inriktning mot internationell kris- och konflikthantering.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.
Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT18

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Kriser och krishantering i ett empiriskt perspektiv, 7,5 hp
Obligatorisk

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, 7,5 hp
Obligatorisk

Krishantering och offentlig förvaltning, 7,5 hp
Obligatorisk

Projektkurs Krishantering i praktiken, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Freds- och konfliktstudier A, 30 hp.
Obligatorisk.

Termin 3

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer, 7,5 hp
Obligatorisk

Ekonomiska kriser i historisk belysning, 7,5 hp
Obligatorisk

Kriskommunikation, 7,5 hp
Obligatorisk

Samhällsplanering under osäkra villkor, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

Katastrofmedicin, 30 hp
Obligatorisk

Termin 5

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Freds- och konfliktstudier C, 30 hp

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Kriser och krishantering som ett empiriskt fenomen, 7,5 hp
Obligatorisk

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, 7,5 hp
Obligatorisk

Krishantering och offentlig förvaltning, 7,5 hp
Obligatorisk

Projektkurs Krishantering i praktiken, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Freds- och konfliktstudier A, 30 hp.
Obligatorisk.

Termin 3

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer, 7,5 hp
Obligatorisk

Kriskommunikation, 7,5 hp
Obligatorisk

Ekonomiska kriser i historisk belysning, 7,5 hp
Obligatorisk

Samhällsplanering under osäkra villkor, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

Katastrofmedicin, 30 hp
Obligatorisk

Termin 5

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Freds- och konfliktstudier C, 30 hp