Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Media and Communication Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGMED

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-269-19

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-05-31

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-02-07

Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

[Högskolelagen 1 kap 8 §] Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen,
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap skall studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • redogöra för och diskutera såväl historiska som aktuella kulturella, sociala, ekonomiska och samhällsteoretiska perspektiv på journalistik, kommunikation, information och medier,
 • uppvisa grundläggande kännedom om teorier för journalistik och strategisk kommunikation och relationen mellan dessa två områden,
Färdighet och förmåga
 • analysera språk och bild i olika former av framställningar
 • utforma och genomföra muntliga och skriftliga framställningar, anpassade till framställningens syfte, det använda mediet och olika målgrupper,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • både kunna ge och ta emot konstruktiv kritik angående arbetsmetoder, förhållningssätt och presentationsformer,
 • både kunna agera självständigt såväl som samarbeta i olika gruppkonstellationer.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande både individuellt och i grupp, muntligt och skriftligt. Vid studier tillsammans med Programmen för Journalistik samt Programmet för Medie- och kommunikationsvetenskap med strategisk inriktning kan examinationsformerna i de olika programmen skilja sig från varandra. Se vidare om examination i kursplanen för respektive termin.

Utbildningen riktar sig mot en bransch där upphovsrätt, källkritik och sanningsanspråk är centrala koncept. Plagiat och andra typer av vilseledande vid examination ses därför som särskilt allvarliga överträdelser.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Studenten har rätt att överklaga beslut om avslag. Detta ska göras skriftligt till Överklagandenämnden för högskolan, inom tre veckor från den dag studenten fick ta del av beslutet. Studenten ska då skicka sin motivering och önskemål om ändring till Umeå universitet som sedan skickar det vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Det första året läses tillsammans med studenterna på Programmet för strategisk kommunikation, Journalistikprogrammet respektive fristående kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap. Studierna inriktas då mot allmänna kunskaper samt forskningsmetoder och teorier kring journalistik, medier och kommunikation.

Efter det första årets kurser i huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap följer två år med tillvals- och fördjupningsstudier. Utbildningens öppna upplägg möjliggör studier anpassade efter olika personliga intressen och framtidsmål och är särskilt lämplig för den som önskar studera utomlands.

År 1
Programmets första år är ett basår i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Studenten introduceras i centrala begrepp,
hantverk och programvaror samt introduceras i teorier om förhållandet mellan kultur, medier och samhälle. Språk, teori och metod omsätts också i ett B-uppsatsarbete.

År 2
Andra året läser den studerande valfria tillvalskurser som ger en individuell inriktning åt utbildningen. Här finns till exempel god möjlighet att läsa terminer vid utländska lärosäten. Alla kurser sökes i öppen konkurrens.

Studenter på programmet ges även, i mån av plats, möjlighet att söka Termin 3 på Programmet för strategisk kommunikation respektive Journalistprogrammet och läsa dem som fristående kurser.

År 3
Under det tredje året ägnas första terminen åt fördjupning av teoretiska och metodologiska studier i medie- och kommunikationsvetenskap. Terminen avslutas med ett självständigt examensarbete. Under andra terminen profileras den studerandes programstudier genom ytterligare studier i valfritt ämne. Möjlighet till yrkespraktik finns i formen av en valbar kurs.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att studenten uppfyller de förkunskapskrav som anges i respektive kursplan.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programföreståndaren eller motsvarande.