Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Special Education Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: LYSPE

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 515-2101-12

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Lärarhögskolan vid Umeå universitet, 2008-09-18

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2020-12-14

Behörighetskrav

Allmäninriktning

Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Fritidshemsverksamhet

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot fritidshem, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Förskoleverksamhet

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot förskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Grundskola

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot grundskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gymnasieskola

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot gymnasieskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Specialpedagogexamen uppnås efter det att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Specialpedagogexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Specialpedagogexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Special Education Needs.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på denna nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuellla kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. seminarier, workshops, redovisningar, rapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Utbildningen till specialpedagog omfattar tre terminer på helfart och leder till Specialpedagogexamen. Specialpedagogutbildningen ger studenterna kompetens att arbeta med elever i komplicerade inlärningssituationer och med utveckling av verksamheter och lärmiljöer inom förskola, förskoleklass, skola, vuxenutbildning och habilitering.

Studierna bedrivs på distans med fysiska och digitala sammankomster. Mellan sammankomsterna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via lärplattform. Därför behövs tillgång till dator och internet.

Specialpedagogprogrammet består av obligatoriska kurser om 90 hp. Första terminens studier samläses delvis med speciallärarprogrammet och ger en gemensam vetenskaplig och teoretisk grund samt kunskaper om det specialpedagogiska fältet, specialpedagogens yrkesfunktion och elevers utveckling och lärande. Den andra terminen fokuserar på specialpedagogens specifika roll i arbetet med elever i skolsvårigheter. Tredje terminen ägnas åt vetenskaplig metod, ett självständigt arbete samt en fördjupning av relevanta delar för yrkesprofessionen.
 
Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Kurserna läses i den ordning som anges av aktuell programöversikt. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om de enskilda kursernas innehåll finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt
 
Termin 1 (30 hp)
Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet samt fördjupar kunskap om specialpedagogens yrkesfunktion. Dessutom behandlas området elevers utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.
 
Termin 2 (30 hp)
Andra terminen ger kurser som behandlar specialpedagogiska kunskapsområden. Terminen ger kunskap om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur verksamheters lärmiljöer kan utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om specialpedagogens yrkesfunktion med fokus på utredningar och åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering av pedagogiska verksamheter.
 
Termin 3 (30 hp)
Sista terminen ger kurser som behandlar forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar för yrkesprofessionen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan Allmäninriktning

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP057

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP061

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP058

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP060

Examensarbete specialpedagogprogrammet 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Allmäninriktning

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP057

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP061

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP060

Examensarbete specialpedagogprogrammet 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Allmäninriktning

Giltig från: HT22

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP057

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP061

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP035

Examensarbete specialpedagogprogrammet 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav