"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Special Education Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: LYSPE

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 3.1.3-1994-22

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Lärarhögskolan vid Umeå universitet, 2008-09-18

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2023-12-06

Behörighetskrav

Allmäninriktning

Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Fritidshemsverksamhet

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot fritidshem, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Förskoleverksamhet

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot förskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Grundskola

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot grundskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gymnasieskola

Lärarexamen (motsv.) med inriktning mot gymnasieskola, samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en specialpedagogexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Specialpedagogexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Special Education Needs.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

 

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2. 

Examinationsformer

Av respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

Av respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom varje enskild kurs.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen till specialpedagog omfattar tre terminer på helfart och leder till Specialpedagogexamen. Specialpedagogutbildningen ger studenterna kompetens att arbeta med elever i komplicerade inlärningssituationer och med utveckling av verksamheter och lärmiljöer inom förskola, förskoleklass, skola, vuxenutbildning och habilitering.

Studierna bedrivs på distans med fysiska och digitala sammankomster, varav vissa är obligatoriska. Mellan sammankomsterna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via lärplattform. Därför behövs tillgång till dator och internet.

Specialpedagogprogrammet består av obligatoriska kurser om 90 hp. Första terminens studier samläses delvis med speciallärarprogrammet och ger en gemensam vetenskaplig och teoretisk grund samt kunskaper om det specialpedagogiska fältet, specialpedagogens yrkesfunktion och elevers utveckling och lärande. Den andra terminen fokuserar på specialpedagogens specifika roll i arbetet med elever i skolsvårigheter. Tredje terminen ägnas åt vetenskaplig metod, ett självständigt arbete samt en fördjupning av relevanta delar för yrkesprofessionen.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Av studieplanen framgår de kurser som ingår i programmet samt i vilken ordning de läses.

 

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

När studenter behöver besöka skolor, exempelvis för att genomföra fältstudier ska studenten beställa registerutdrag hos polisens i god tid innan besöket. Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i skollagen och i lag om registerkontroll. 

Övriga riktlinjer framgår av regelverket för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på Umeå universitets hemsida.

 

Studieplan Allmäninriktning

Giltig från: HT24

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Obligatorisk


Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp
Obligatorisk


Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp
Obligatorisk

 

Termin 2

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp
Obligatorisk


Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp
Obligatorisk

 

Termin 3

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Obligatorisk


Examensarbete specialpedagogprogrammet 15 hp
Obligatorisk


Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Obligatorisk