Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Statistikerprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Statistics programme

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: SGSTA

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-221-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2013-02-12

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2015-12-08

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet statistik (Statistics)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildningen förväntas studenten ha
– grunden till ett statistiskt tänkande och förståelse för statistiska resonemang
– förståelse för statistikämnets roll i kunskapsbildningsprocessen
– teoretiska kunskaper om modeller av slumpmässiga försök i samband med insamling, bearbetning och analys av data.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildningen förväntas studenten ha
– förmåga att använda statistikteoretiska kunskaper för att skapa struktur och systematik i slumpmässiga situationer i avsikt att lösa reella problem
– förmåga att tillämpa modeller för slumpmässiga försök i samband med insamling, bearbetning och analys av data
– förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildningen förväntas studenten ha
– förmåga att värdera och tillämpa statistisk metodologi
– förmåga att självständigt tillägna sig och värdera ny statistisk metodkunskap
– förmåga att självständigt och kritiskt använda statistiska metoder och tekniker vid empiriska undersökningar.


 

Examinationsformer

Kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen, seminarier, skriftliga eller muntliga arbeten, som kan göras enskilt eller i grupp. Regler för prov och betygssättning samt övriga därtill hörande frågor framgår av respektive kursplan.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programsamordnare. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om vad som gäller ett specifikt år ges av programsamordnare. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
En termin inom programmet består av valbara/valfria kurser. Denna termin kan vara antingen termin 2 eller termin 4.

Examensarbete/självständigt arbete
För kandidatexamen ska studenten genomföra ett självständigt examensarbete, som sker under överinseende av utsedd handledare, omfattande minst 15 högskolepoäng i statistik.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Statistik A 30.0 Hp
Obligatorisk

Termin 2

En av terminerna 2 och 4 består av valbara/valfria grundkurser, totalt 30 hp, och den andra terminen består av följande kurser om totalt 30 hp:

Visualisering av data, 7.5 hp
Obligatorisk

Statistiska tillämpningar, 7.5 hp
Obligatorisk

Statistisk kommunikation, 7.5 hp
Obligatorisk

Vetenskapsteori, 7.5 hp
Obligatorisk
 
Information om vad som gäller ett specifikt år ges av programsamordnare.
 

Termin 3

Statistik B 30.0 Hp
Obligatorisk

Termin 4

Termin 2 och termin 4 alternerar mellan att vara en termin med valfria/valbara kurser eller att läsa angivna kurser, se mer under termin 2.

Termin 5

Grundläggande programmering, t ex Programmeringens grunder, 7.5 hp
Obligatorisk

Databasdesign, 7.5 hp
Obligatorisk

Matematik, 15 hp,  där kursinnehållet ska bestå av envariabelanalys (derivator och integraler), 7.5 hp, och linjär algebra, 7.5 hp.
Obligatorisk
 

Termin 6

Statistik C1, 15 hp
Obligatorisk

Statistik C2, Självständigt arbete, 15 hp
Obligatorisk