"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Tandhygienistprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Dental Hygienist Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: OYTHY

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-923-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2018-10-02

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2021-04-22

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en tandhygienistexamen samt en odontologie kandidatexamen med Oral hälsa som huvudområde i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor dnr: 3.1.5-1520-18.
 
Tandhygienistexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science in Dental Hygiene.
Kandidatexamen i Oral hälsa översätts på engelska till Degree of Bachelor of Dental Science (Main field of study: Oral Health).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagens 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m. SFS 2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

Omfattning
Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
 
Mål
För tandhygienistexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandhygienist.
 
Kunskap och förståelse
För tandhygienistexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för den orala hälsans betydelse för individens välbefinnande och hälsa samt det allmänna hälsotillståndets inverkan på den orala hälsan,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers orala hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För tandhygienistexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete för såväl patienter som för grupper,
 • visa förmåga att självständigt utföra orala undersökningar samt att utreda och analysera behov av insatser,
 • visa förmåga att genomföra och utvärdera behandlingsinsatser,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och-   visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandhygienistexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående samt andra grupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Examensarbete (självständigt arbete)
För tandhygienistexamen ska studenten

 •  inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. 

Nationella mål för kandidatexamen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Examensarbete (självständigt arbete)
För kandidatexamen ska studenten

 • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Examinationsformer

Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Examination kan ske genom skriftliga, muntliga, digitala eller praktiska prov, individuellt eller i grupp. Studentens prestationer bedöms alltid individuellt. Examinationerna genomförs i skrivsal/lärosal. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor.
 

 

Betyg

Betyg sätts efter genomgången kurs och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Huvudområdet för utbildningen är Oral hälsa. Studier i huvudområdet utgår från oral hälsa som en del av den allmänna hälsan och välbefinnandet, samt munhälsans betydelse för människans dagliga liv och i kontakt med sin omgivning. Området beskriver och förklarar oral hälsa, hur en god oral hälsa kan främjas och hur våra vanligaste orala sjukdomar kan förebyggas ur olika aspekter. Huvudområdet Oral hälsa bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga (främst odontologi och medicin) samt samhälls- och beteendevetenskapliga domäner och utgör bas inom tandhygienistens yrkesområde. Dessa kunskaper utgår från människans livssituation där det egna ansvaret för den orala hälsan beaktas samt samspelet mellan den enskilde individen och det professionella tandvårdsteamet. Studier i Oral hälsa sker ur ett individuellt perspektiv såväl som ur ett befolkningsperspektiv.
 
Programmets upplägg
Programmet genomförs som heltidsstudier och är i huvudsak campusförlagda. Kursernas innehåll bygger successivt på varandra för progression genom hela programmet.  Delar av den verksamhetsförlagda kliniska utbildningen (VFU) kan ske på annan ort. Under VFU följer studenten de tider som förekommer i verksamheten.
 
Utbildningen inleds med introduktion till Oral hälsa ur ett biomedicinskt- och psykosocialt perspektiv samt inblick i tandhygienistens professionella roll. Det följs av studier i allmänhälsa och orala sjukdomar, hälsokommunikation samt undersökningsmetodik och diagnostik.
 
Under det andra året kombineras inhämtade kunskaper med praktisk träning. Från termin fyra läggs fokus på patientmöten under handledning då teoretisk kunskap förankras i den kliniska miljön och ett personcentrerat förhållningssätt utvecklas för olika åldersgrupper. Den kliniska tillämpningen utgör även underlag för analys och diskussion i teoretiska frågor.
 
Tredje året har fokus på klinisk färdighetsträning och hälsofrämjande arbete. Här ingår även interprofessionell samverkan, hållbar utveckling, intersektionalitet, transkulturella aspekter och ett nationellt och internationellt perspektiv på hälsa/ohälsa. Under den sjätte terminen genomförs en längre praktikperiod på en tandvårdsklinik och ett examensarbete inom huvudområdet.
 
Övergripande moment i programmet är etik, professionellt förhållningssätt, kommunikationskompetens och vetenskaplig utveckling.
 
Undervisnings- och lärandeformer anges i respektive kursplan. Formerna varierar mellan föreläsningar, eget arbete, grupparbeten, praktiska övningar, kommunikationsövningar, reflekterande diskussioner i seminarier samt VFU och ett självständigt arbete under handledning. Delar av undervisningen är obligatorisk.
 
Den pedagogiska grundsynen i utbildningen utgår från att studenten är aktiv och tar ansvar för sitt lärande. Undervisnings- och examinationsformerna syftar till att stärka studentens utveckling och förmåga till kunskapsvärdering, problemlösning, reflektion och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Baskurser
I programmet ingår nio baskurser i enlighet med programöversikten.
 

Programöversikt
Kurs Hp Nivå Termin
Introduktion Oral hälsa 30 Grund 1
Grundläggande Oral hälsa 30 Grund 2
Oral hälsoinriktad prevention och behandling 30 Grund 3
Oral hälsa i olika livsfaser 22,5 Grund 4
Verksamhetsintegrerad Oral hälsa A 7,5 Grund 4
Oral hälsopromotion och professionell utveckling 22,5 Grund 5
Verksamhetsintegrerad Oral hälsa B 7,5 Grund 5
Examensarbete i Oral hälsa 15 Grund 6
Verksamhetsintegrerad Oral hälsa C 15 Grund 6

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen
hos Studentcentrum/Antagning.se efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked.
Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.
 

Avrådan

Om det hos lärare, programansvarig eller utbildningsledningen uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva det yrke utbildningen förbereder för bör studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet.
Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.
 

Övrigt

Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser i Högskoleförordningen (1993:100) träder i kraft 1 januari 2019.
Denna utbildningsplan gäller för utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter
utgången av juni 2019. Den som före den 1 juli 2019 har påbörjat utbildningen som leder till tandhygienistexamen enligt tidigare utbildningsplan har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2023.
Programrådet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.
 
Hälso- och vaccinationsprogram
Kommuner och landsting kan ha krav på vaccinationer inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kraven kan variera mellan olika vårdgivare. Om studenter väljer att inte vaccinera sig enligt de krav som erfordras kan det påverka möjligheterna till VFU och i förlängningen möjligheten till att slutföra utbildningen.
 
Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelverket för grundutbildningen vid Umeå universitet.