Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Tandteknikerprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Dental Technology Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: OYTAT

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-922-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningsråd, 2011-10-05

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2021-04-22

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en tandteknikerexamen samt en odontologie kandidatexamen med Tandteknik som huvudområde i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor dnr: 541-3421-07.

Tandteknikerexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor in Dental Technology.
Kandidatexamen i Tandteknik översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science in main field Dental Technology.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagens 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på avancerad nivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m. SFS 2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

För tandteknikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som tandtekniker.
Kunskap och förståelse
För tandteknikerexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området och om odontologiska behandlingsprinciper, och
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
Färdighet och förmåga
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att framställa olika typer av tandtekniska arbeten som används inom tandvården,
 • visa förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Examensarbete
För tandteknikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För tandteknikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
(SFS nr 1993:100, ändring införd t.o.m. SFS 2006:1053)

Kandidatexamen
Student som fullgjort kursfordringar om 180 inom huvudämnet tandteknik kan ansöka om kandidatexamen. För mer information, se Högskoleförordningens examensbilaga.

Examinationsformer

Prov anordnas i allmänhet i slutet av en kurs. I varje kurs ingår en eller flera examinationer. Examinationsformerna varierar beroende på kursens karaktär, omfattning och uppläggning. Även kliniska prov förekommer. Examinationen kan avse hel eller del av kurs. Den kan vara muntlig, skriftlig eller praktisk, och kan genomföras individuellt eller i grupp. De examinationsformer som gäller anges i respektive kursplan.
Student som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle skall beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut skall prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.
Student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då ämnet har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.
För varje kurs finns en begränsning i antalet prov. En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om en student efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.
Student som underkänts i en klinisk/praktisk del av en kurs får möjlighet att göra om den delen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.
Studievägledning skall erbjudas en student som underkänts upprepade gånger i en eller flera kurser.
Anmälan till omtentamen Student som skall deltaga i omtentamen skall anmäla detta till berörd examinator/sekreterare senast 1 vecka före provet.

Betyg

Vid sammantagen bedömning skall hänsyn tas till studentens kunskaper och förmåga till självständig och kritisk bedömning samt till förmåga att självständigt lösa problem. Vid granskning av en students kliniska kunskaper och prestationer skall hänsyn tas både till kliniska färdigheter och förhållningssätt till patienten (se resp. kursplan).
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg skall användas något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Betyg bestäms av programrådet särskilt utsedd examinator.

Tillgodoräknande

Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövningen sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till Registrator, Umeå universitet, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet genomförs som helfartsstudier. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen.
Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska studier och laborativt arbete eftersträvas. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt det laborativa arbetet och det laborativa arbetet utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen. Vid handledning under det laborativa arbetet utgör studentens erfarenhet från olika arbetssituationer underlag för samtal.

Under den praktiska utbildningen får studenten handledning inom tandteknikernas olika kompetensområden. Samverkan sker mellan programmets adjunkter/lektorer och kliniskt verksamma tandtekniker och tandläkare.

Genomgående baseras kursinnehållet på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Laboratoriepraktiken är förlagd externt till tandtekniskt laboratorium, privat eller inom folktandvården och kan förläggas på annan ort, vilket kan ge den studerande möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land. Utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen. Praktikplats sökes av den studerande själv.

I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.


Programöversikt
 

  Högskolepoäng
Anatomi 3
Avtagbar protetik 34
Dentala biomaterial 18
Examensarbete 15
Histologi m cellbiologi 3
Klinisk oral fysiologi 3
Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM-teknik samt implantatstödd protetik 47
Laboratoriepraktik 39
Ortodonti 4
Samhällsodontologi 3
Tandanatomi 5
Tandhälsovård 2
Vetenskapliga metoder 4
Totalt 180

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Skälen skall som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till StudentCentrum/antagningen vid Umeå universitet. Beslut att avslå en sökandes begäran om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Avrådan

Om den hos lärare, programansvarig eller utbildningsledning uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva det yrke utbildningen förbereder för bör studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.

Övrigt

Dispens
Dispens från tillträdeskrav (registrering på ny studietermin) kan sökas hos berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation.

Studieortsbyte
Byte till tandteknikerprogrammet i Umeå från annan studieort kan beviljas om studierna genomförts i normal takt och att samtliga kurser är godkända, samt om ledig studieplats finns. Ansökan inlämnas senast 15 april avseende höstterminen och 15 oktober avseende vårterminen. Prioriteringsordningen vid studieortsbyte är densamma som vid återupptagande av studier.

Likabehandling
Umeå universitet arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda, studenter och patienter, oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det är därför inte tillåtet att vägra samarbeta med kurskamrater eller lärare, ej heller att vägra behandla patienter med hänvisning till sådana skäl.
 
Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Programkommittén för odontologiska utbildningar beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.
 
Hälso- och vaccinationsprogram
Kommuner och landsting kan ha krav på vaccinationer inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kraven kan variera mellan olika vårdgivare. Om studenter väljer att inte vaccinera sig enligt de krav som erfordras kan det påverka möjligheterna till VFU och i förlängningen möjligheten till att slutföra utbildningen.
 
Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelverket för grundutbildningen vid Umeå universitet.