"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Teologprogrammet - kandidatutbildning, 180 hp

Engelskt namn: Theology Programme - Bachelor Education

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: RGTEO

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-1003-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-03-14

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-03-21

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en teologie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/ Teologie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Theology. Examen utfärdas i  huvudområde teologi (Theology)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 8 §) Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

 • kritiskt beskriva och förklara centrala teologiska problemställningar
 • bearbeta aktuella teologiska frågeställningar utifrån historisk och social kontext samt relatera dessa till det nutida samhället
 • integrera erhållna kunskaper inom olika teologiska ämnesinriktningar för att beskriva teologiska frågeställningar och problem
 • värdera och vetenskapligt analysera olika kunskapskällor inom teologi och religionsvetenskap, samt använda erhållna kunskaper för att värdera, tolka och förmedla teorier.

Examinationsformer

Examination sker normalt både fortlöpande under och vid slutet av moment och kurser.
Examinationsuppgifter är huvudsakligen individuella och kan genomföras i antingen skriftlig eller
muntlig form. Detaljer om examinationen framgår av de separata kursplanerna. Studerande som har underkänts i prov har möjlighet att genomgå förnyat prov enligt de regler som gäller i kursplanen.

Betyg

På de olika kurserna ges betygen Underkänt (U), Godkänt (G) samt Väl Godkänt (VG). En student kan inte höja betyget på en redan godkänd kurs.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola.

Allmänt

Programmet kan läsas antingen som campus- eller distansutbildning via internet. Studerande som läser programmet som distansutbildning via internet måste ha tillgång till dator och internet och förutsätts under termin 3-6 kunna vara tillgängliga vid datoruppkoppling under vissa tider för undervisning på kursplattformen. För programstuderande på distansutbildning via internet anordnas obligatoriska träffar på campus i samband med framläggning och examination av examensarbetet.   
Baskurser
Utbildningen inleds med kursen Teologi: grundkurs 60 högskolepoäng som sträcker sig över två terminer. Kursen ger introduktion i de olika delområdena inom teologi och religionsvetenskap.
Valbara kurser
Termin tre till sex ges möjlighet för studenten att välja kurser utifrån huvudområdets kursutbud inom delområdena bibelvetenskap, historisk och praktisk teologi samt systematisk teologi och etik.
Fria kurser
Inom teologie kandidatexamen kan kurser om sammanlagt 30hp från annat huvudområde än teologi ingå. 
Programöversikt
För information kring kursutbud inom programmet samt förslag på studievägar hänvisas till institutionens hemsida, www.idesam.umu.se/teologi  samt studievägledaren för teologi och religionsvetenskap studievagledare@religion.umu.se 
Examensarbete/självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i form av uppsats omfattande 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programstudievägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. När studierna återupptas igen måste den studerande anpassa sin studiegång efter kursutbudet inom programmet för aktuell termin.   

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

Regler för hur många poäng en studerande måste ha tagit för att kunna fortsätta sina studier från en termin till en annan återfinns i respektive kursplaner. Programstudenter måste i förväg kontrollera om de är behöriga att antas till de valfria kurser de planerar att söka inom programmet.