Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi, 180 hp

Engelskt namn: Physical Trainer Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: MGTRA

Högskolepoäng: 180

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Programrådet för Arbetsterapi, Sjukgymnastik och Idrottsmedicin, 2012-03-01

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2017-11-15

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Examen

Medicine kandidatexamen huvudområde idrottsmedicin

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om rörelseapparaten och dess tillämpade/funktionella anatomi, skade- och läkningsprocesser relaterade till idrott, träning och hälsa
 • visa fördjupade kunskaper om idrottsfysiologi och träningslära samt grundläggande kunskaper om idrottsnutrition och testmetodik relaterat kön, ålder och genus
 • visa fördjupade kunskaper inom området idrottspsykologi och dess betydelse för hälsa, friskvård och idrottslig prestationsförmåga.

Färdighet och förmåga
 • Efter genomgången utbildning skall studenten:utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska problemställningar kunna bedöma och värdera förhållanden på individ- och gruppnivå inom idrott, träning och hälsa
 • självständigt konstruera och utvärdera träningsprogram för prestation och hälsa utifrån rådande förutsättningar
 • kombinera kunskaperna inom kinesiologi och psykologi relaterat till idrott, träning och hälsa
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer inom det idrottspsykologiska området.
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten visa:
 • förmågan att använda aktuella informationsteknologiska verktyg
 • förmåga att använda modern mätapparatur för humanbiologiska analyser
 • förmåga till kritiskt tänkande gällande mätmetoders validitet och reliabilitet
 • förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar baserad på relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående.
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examinationsformer

Prövningen inriktas så att den särskilt beaktar integrering av kunskaper och färdigheter. Prov kan ske fortlöpande och i slutet av moment eller kurs. Prövningen är i regel skriftlig men även andra former av examination förekommer. För närmare information hänvisas till respektive kursplan.

Betyg

Som betyg vid prövning av de studerandes kunskaper och färdigheter används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Betygssättning sker först när alla prov och obligatoriska moment är genomförda. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt gällande regler vid Umeå universitet. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg än godkänt. Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Upplägg
Utbildningen är upplagd med tre års heltidsstudier i Umeå i ett utbildningsprogram och omfattar 180 högskolepoäng. Huvuddelen av innehållet består av idrottsmedicinska kurser, och även psykologi finns med i utbildningen. Genom de tre åren sker en tydlig fördjupning i utbildningen. Grundläggande kunskap byggs på med tillämpning och kritisk analys. Kunskaperna bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom ämnet. Utbildningen kombinerar djup teoretisk förståelse med avancerade praktiska laborationer.
Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. På en valbar kurs med heltidsstudier har studenten platsgaranti. Av kursplanerna framgår vilka behörighetskrav som gäller.


Programöversikt
Den övergripande strukturen för Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi beskrivs nedan:

Termin 1

 • Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi 15hp
 • Grundläggande psykologi och idrottspsykologi 15hp
Termin 2
 • Människans fysiologi och hälsa 15hp
 • Idrottspsykologi 1 15hp
Termin 3
 • Träningens biologi och systematik 15hp
 • Idrottspsykologi 2 15hp
Termin 4
 • Gruppsykologi och organisationspsykologi 7,5hp
 • Idrotts- och hälsonutrition 7,5hp
 • Testmetodik och statistik 15hp
Termin 5
 • Funktionell och korrektiv träning 15hp
 • Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi 7,5hp
 • Forskningsmetodik 7,5hp
Termin 6
 • Valbara kurser: 1. Träning för prestation, 2. Träning för hälsa
 • Kandidatuppsats 15hp
Examensarbete/självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudämnet Idrottsmedicin.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har upphållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.