"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Vårdadministrativa programmet, 180 hp

Engelskt namn: Program in Health Care Administration

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SGVAD

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-214-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-11

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.  Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science) eller ekonomisk historia (Economic history) med inriktningen vårdadministration (Health Care Administration).

Det är även möjligt att erhålla högskoleexamen, 120 hp, i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida. Examen utfärdas i något av huvudområdena statsvetenskap (Political Science) eller ekonomisk historia (Economic History) med inriktning mot vårdadministration (Health Care Administration).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse för hierarkiska relationers betydelse inom hälso- och sjukvården 
- visa kunskap och förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik och styrning
- visa kunskap och förståelse för sjukvårdens juridiska ramverk

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- behärska vårddokumentation, journalhantering och eHälsa
- visa förmåga att kommunicera på medicinsk engelska samt behärska medicinsk terminologi både i tal och skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att analysera hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik och styrning
- visa förmåga att analysera hierarkiska relationers betydelse inom hälso- och sjukvården

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse för hierarkiska relationers betydelse inom hälso- och sjukvården 
- visa kunskap och förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik och styrning
- visa kunskap och förståelse för sjukvårdens juridiska ramverk
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- behärska vårddokumentation, journalhantering och eHälsa
- visa förmåga att kommunicera på medicinsk engelska samt behärska medicinsk terminologi både i tal och skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att analysera hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik och styrning
- visa förmåga att analysera hierarkiska relationers betydelse inom hälso- och sjukvården

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet syftar till att ge studenten såväl generella som specifika färdigheter för administration samt analys- och utredningsarbete inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Utbildningen ger kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och funktion historiskt och i nutid. Den ger också kunskap om hur hälso- och sjukvården fungerar genom lagstiftning och ekonomisk styrning. Styrmodeller inom hälso- och sjukvård samt förvaltningens förändrade organisering och utveckling uppmärksammas särskilt. Utbildningen behandlar även vårddokumentation, sjukvårdsjuridik samt anatomiska begrepp och medicinsk engelska. Programmets huvudämnen är ekonomisk historia och statsvetenskap. Studenterna väljer till termin 4 vilket huvudämne man vill fördjupa sig inom. 

I programmet ingår även verksamhetsförlagd utbildning där studenterna får prova på arbetet i olika verksamheter. Programmet är nätburet men vissa campusträffar kommer att ske. Studenterna står själva för eventuella kostnader i samband med träffarna. Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science) eller ekonomisk historia (Economic History) med inriktning mot vårdadministration (Health Care Administration).

Under termin 6 läses motsvarande kurser om 30 hp i valfritt ämne. Inom ramen för de valfria kurspoängen kan studenten tillgodoräkna sig alla avslutade kurser som ges på högskole-/universitetsnivå. 

Det är även möjligt att ta ut en högskoleexamen, 120 hp, i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. 
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/Självständigt arbete
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap eller ekonomisk historia med inriktning mot vårdadministration. Arbetet ska omfatta minst 7,5 högskolepoäng. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap eller ekonomisk historia med inriktning mot vårdadministration.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Studieplan

Giltig från: HT14

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Vårdens administration, organisation och politik 15.0 Hp
Obligatorisk

Sjukvårdens juridik och journalhantering 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 2

Vård, samhälle och hälsoekonomi 15.0 Hp
Obligatorisk

eHälsotjänster och den digitala patienten 7,5 Hp
Obligatorisk

Introduktion till vetenskapliga studier 7,5 Hp
Obligatorisk

Termin 3

Svensk och engelsk medicinsk terminologi 15.0 Hp
Obligatorisk

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 4

Verksamhetsförlagd utbildning 15.0 Hp
Obligatorisk

Teori, metod och fördjupningsarbete, ekonomisk historia 15 Hp
Obligatorisk
Eller
Teori, metod och fördjupningsarbete, statsvetenskap15 Hp
Obligatorisk

Efter avklarade kurser år ett och år två finns möjlighet att ta högskoleexamen med inriktning mot vårdadministration.

Termin 5

Valbar fördjupning i ekonomisk historia eller statsvetenskap med inriktning mot vårdadministration 30 Hp

Termin 6

Valbara/fria kurser 30 Hp