"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: LYYRK

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 515-634-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2020-12-14

Behörighetskrav

För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Kunskapskriterier för det eller de ämnen som du ansöker om finner du UHRs hemsida (www.uhr.se). Behörighet styrks i två steg. Steg 1: Grundläggande behörighet via www.antagning.se. Steg 2: Särskild behörighet via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Yrkeslärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Yrkeslärarexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma in Vocational Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på denna nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Yrkeslärarutbildningen består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.

Ingående kurser ska vara relevant för yrkeslärarens verksamhet och svara mot målen för kraven på lärarexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs inom relevant verksamhet och ämne samt relaterar till kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna. VFU-placeringar sker om möjligt i egen tjänst. Om studenten inte har någon egen tjänst sker placering om möjligt med hänsyn till studentens önskemål, vilket kan vara inom eller utanför Lärarhögskolans avtalsområde, till exempel i den studerandes hemkommun. Den som har särskilda skäl för placering på viss ort kan ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter det att studierna har påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vis beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

6LU009

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp

Grundnivå

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE284

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6PE283

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6PE281

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE282

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: HT21

Termin 1

6LU009

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp

Grundnivå

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE284

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6PE283

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6PE281

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE282

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: VT22

Termin 1

6LU009

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp

Grundnivå

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE284

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6PE283

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6PE382

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE282

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

6LU009

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp

Grundnivå

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE318

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6PE317

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE382

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE282

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE319

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE319

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå