"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: LYYRK

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-271-24

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2024-02-13

Behörighetskrav

För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Kunskapskriterier för det eller de ämnen som du ansöker om finner du UHRs hemsida (www.uhr.se). Behörighet styrks i två steg. Steg 1: Grundläggande behörighet via www.antagning.se. Steg 2: Särskild behörighet via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Yrkeslärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Yrkeslärarexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma in Vocational Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används i varje enskild kurs.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av
utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets webbplats.

Allmänt

Yrkeslärarutbildningen består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen. VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav
anges i respektive kursplan.

Under rubriken Studieplan nedan framgår de kurser som ingår i programmet och i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets webbplats.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets webbplats.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets webbplats.

Övrigt

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller när studenter tas emot av skolor för till exempel fältstudier ska studenten beställa registerutdrag från polisen i god tid innan VFU perioden eller fältstudierna startar. Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i skollagen och i lag om registerkontroll.

Studieplan

Giltig från: HT24

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Termin 1 innehåller kursen Värdegrund, etik och mångfald 10hp som inleds denna termin med 5 hp och fortsätter under termin 2.

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp
Obligatorisk

 

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 5 hp
Obligatorisk

 

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp
Obligatorisk

Termin 3

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp
Obligatorisk

 

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp
Obligatorisk

Termin 5

Termin 5 innehåller kursen Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp som inleds denna termin med 15 hp och fortsätter under termin 6.

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 15 hp
Obligatorisk

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 15 hp
Obligatorisk