Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYYRK

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 515-634-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2016-08-03

Behörighetskrav

För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Kunskapskriterier för det eller de ämnen som du ansöker om finner du UHRs hemsida (www.uhr.se). Behörighet styrks i två steg. Steg 1: Grundläggande behörighet via www.antagning.se. Steg 2: Särskild behörighet via ValiWeb, www.valiweb.se

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Yrkeslärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Yrkeslärarexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma in Vocational Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

För yrkeslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som yrkeslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdigheter och förmåga
För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Yrkeslärarutbildningen består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.
Ingående kurser ska vara relevant för yrkeslärarens verksamhet och svara mot målen för kraven på lärarexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs inom relevant verksamhet och ämne samt relaterar till kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna. VFU- placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placering på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter det att studierna har påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vis beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT16

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 2

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6PE129

Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 4

6PE135

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UK III) 10 hp

Grundnivå

6PE136

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UK III) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE209

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE209

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

6LU009

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp

Grundnivå

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU008

Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp

Grundnivå

6PE284

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6PE283

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6PE135

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UK III) 10 hp

Grundnivå

6PE136

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UK III) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6PE285

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav