Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskaps- och lämplighetsprov för dietister

Kunskaps- och lämplighetsprov för dietister riktar sig till dig som har utländsk dietistutbildning och har fått beslut från Socialstyrelsen att få göra provet som består av två delprov, ett teoretiskt och ett praktiskt. Provet ska säkerställa att du har de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Syfte och utformning

Syftet med provet är att säkerställa att du har de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Så här är proven utformade:

  • Kunskaps/lämplighetsprovet består av två delprov, ett teoretiskt och ett praktiskt. Proven är utformade för att mäta de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka som legitimerad dietist.
  • Proven genomförs på svenska. Viss litteratur på engelska kan förekomma.
  • För det teoretiska delprovet ges den sökande maximalt fem försök och för det praktiska delprovet maximalt tre försök. Från första provtillfället har den sökande maximalt 5 år på sig att genomföra hela kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

Vem kan göra provet?

Du som har utländsk dietistutbildning och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

Anmälan till provet

För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet/lämplighetsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen. Anmälan består av tre steg:

  1. Lämna in dina personuppgifter. Länk till blankett för personuppgifter.
  2. Du får en inloggning och behörighet till kunskapsprovets/lämplighetsprovet webbsida (inloggningsuppgifterna kommer via mail inom några veckor)
  3. På webbsidan anmäler du dig till provtillfälle. När du anmält dig kommer du att erbjudas provtillfälle inom fyra månader.

Före provtillfället meddelar Umeå universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet, och Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta. När det är klart skickar Umeå universitet en kallelse till provet.

Förbered dig inför provet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet/lämplighetsprovet, motsvarar svensk dietistexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet/lämplighetsprovet är den litteratur som används på svenska dietistutbildningar. Specifika förslag på litteratur samt mer information om provformat kommer finnas på webbsidan för kunskapsprovet/lämplighetsprovet.

Kurslitteratur på dietistprogrammet vid Umeå universitet

Nationella lärandemål för dietistexamen finns i utbildningsplanen för Dietistprogrammet

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som dietist. Det teoretiska provet genomförs i form av en skriftlig tentamen och den sökande ges maximalt fem försök.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag och består av ett antal delmoment. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions) dvs kryss-svarsfrågor.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som dietist i kliniska situationer.

Efter godkänt delprov 1 ansöker provdeltagaren att få genomföra delprov 2 vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. För den praktiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

Delprov 2 genomförs vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet under två dagar. Provet omfattar olika typer av situationer som relaterar till yrkeskunnandet som dietist.

Efter provet

Efter godkänt kunskapsprov/lämplighetsprov rapporterar Umeå universitet, institutionen för kost- och måltidsvetenskap slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Om provdeltagaren blivit underkänd fem gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporterar Umeå universitet, institutionen för kost- och måltidsvetenskap även det till Socialstyrelsen.

Utgångspunkt

Kunskapsprovet/lämplighetsprovet baseras på de Nationella examensmålen för dietistexamen (Högskoleförordning 1993:100) med fokus på att examinera yrkesskicklighet. Dietisternas riksförbund (DRF) definierar yrkeskunnandet som dietist enligt:

Dietist är en person som med akademisk utbildning, kliniska träning och legitimation är unikt kvalificerad att bidra till vården av patienten vid prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd. Dietistens yrkeskompetens utgör en syntes av kunskap beträffande näringslära, näringsbehov, livsmedel, livsmedelsval, matlagning, måltidsordning och samtalsmetodik i kontexten av både hälsa och sjukdom, vilket innefattar såväl psykologiska som fysiologiska faktorer.

Dietisten har specifik kunskap för att förebygga, utreda och behandla tillstånd som klassificeras med nutritionsdiagnos. Inom kunskapsområdet ligger också att behärska nutritionsterapier samt att kunna ordinera en för individen anpassad behandling baserad på en eller flera terapiformer. Vidare besitter dietisten gedigen kunskap om de olika livsmedel/specialprodukter inom respektive terapiform, som finns att tillgå. Denna yrkeskompetens skiljer dietisten från övriga hälso- och sjukvårdsutövare och motiverar dietistens specifika ansvar i nutritionsbehandlingen.

Nutritionsbehandlingsprocessen innebär utredning, diagnos, åtgärd, uppföljning och utvärdering i syfte att behandla nutritionsrelaterade tillstånd utförd av legitimerad dietist. Mot denna bakgrund har dietisten också ett specifikt ansvar för utveckling av nutritionsbehandling, som underlättas av ett stringent och standardiserat språk samt av en logisk struktur i nutritionsbehandlingsprocessen.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.