Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i Miljöarkeologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Environmental Archaeology

Denna utbildningsplan gäller: HT10 och fram till HT15 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HAMAM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 511-1940-10

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2010-09-01

Behörighetskrav

Fil kand med arkeologi, miljöarkeologi, kvartärgeologi, naturgeografi eller jämförlig som huvudämne, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Miljöarkeologi (Environmental archaeology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
   Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
–visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
även utifrån begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att förmå utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang
muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar för sin kunskapsutveckling.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- ha god kunskap om teori, källor och metod relevant för miljöarkeologin .
- kunna relatera miljöarkeologisk vetenskaplig metod till andra vetenskapliga traditioner.
- kunna placera miljöarkeologisk forskning i ett historiografiskt sammanhang.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- kunna hantera, analysera och kritiskt granska stora och varierande former av källor.
- ha visat förmåga att kunna göra muntliga, grafiska och skriftliga presentationer av egna och andras forskningsresultat riktade till olika målgrupper.
- kunna integrera naturvetenskapliga och humanistiska metoder innom ett projekt för att öka ens effektivitet som uppdragsarkeolog eller forskare
- kunna aktivt delta i aktuella debatter om miljöarkeologins plats i forskning och uppdragsarkeologi.
- kunna förhålla sig kritisk till populära föreställningar om det förflutna med särskillt fokus på forntida miljö och klimatförändringar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- ha visat god förmåga till källkritiskt tänkande.
- ha visat god förmåga till problemformulering, problemlösning och ett tvärrvetenskapligt förhållningssätt i relation till ämnet miljöarkeologi.
- ha god kännedom om den senaste relevanta forskningen

Examinationsformer

Examinationsformer framgår i kursplaner för de kurser som ingår i programmet.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator för att bestämma betyg för henne/honom.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare informa¬tion se högskoleförordningen samt:
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet är relevant för de som vill:
- bygga en karriär inom miljöarkeologi, paleoekologi kvartärgeologi eller annat liknande vetenskapligt ämne
- komplettera tidigare utbildning med ett starkt färdighetspaket för utgrävningar, analys samt tolkning och presentation av arkeologisk och miljöarkeologisk data
- i relation till ett spännande ämne, lära sig överförbara färdigheter av  många lab-baserade, kvantitativa och kvalitativa metoder

Upplägg
Programmet är starkt problem- och lösningsorienterat med en tyngdpunkt på inlärning av överförbara färdigheter från miljöarkeologi som ska kunna användas inom en yrkes- eller forskningskarriär.
Programmet kan, genom att studenten väljer engelskspråkiga kuser, läsas i sin helhet på engelska.
Under år 1 läser studenten 4 baskurser (60hp) som inkluderar ett projektarbete/uppsats (15hp) som kan leda till Magisterexamen.
Under år 2 läser studenten 1 baskurs om 30hp (självständigt arbete) samt väljer en av två inriktningar som ger möjligheten till (i –specialist inriktning) en metodfördjupning på 15hp och fria kurser om 15hp eller (ii – generell inriktning) valbara eller fria kurser om ytterligare 30hp. Student som vill göra praktik kan tillgodogöra sig sådan inom ramarna för fria kurser (högst 30hp). Studenten förutsätts aktivt delta i planeringen inför praktik och i sökande av praktikplats.

Programöversikt

TERMIN 1
Miljöarkeologisk fält & labmetodik - 15hp
Moment 1. Miljöarkeologisk fältmetodik
Introduktion till miljöarkeologisk fältmetodik
Grundkoncept: provtagningsstrategi, projektorientering, multiproxianalys, projektplannering, att kommunicera miljöarkeologiska idér med arkeologer
Fältarbete

Moment 2. Labmetodik
Introduktion till miljöarkeologisk labarbete
Grundkoncepter: tafonomi, taxonomi, artbestämning, analysteknik, mikroskoparbete, mikroskopfotografi, användning av referenssammlingar och nycklar, databaser, lab.protokol, säkerhet i lab miljöer
Metodutveckling & utvärdering
Eget labarbete med inlämningsuppgift

Miljöarkeologi – en fördjupning i teorier och metoder - 15hp
Vetenskapsteori; Vetenskapligt förhållningssätt
Tvärvetenskap
Grundläggande statistik
Klimat- och miljöförändringar
Miljöarkeologins plats inom arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi
Samhällsrelevans; uppdrags arkeologi

TERMIN 2
Att presentera miljöarkeologi i tal, bild och text – 7,5hp
Miljöarkeologiska forskningsresultat kommer att användas som studiematerial för att lära studenterna att:
Skriva rapporter och vetenskapligta texter
Hantera och presentera kvantitativa data och resultat
Planera, utforma och genomföra digitala presentationer (PowerPoint)
Producera en poster för konferens/workshop
Aktivt delta och få ut mer av seminarier
Utvärdera och recensera andras arbete

GIS för miljöarkeologi och arkeologi – 7,5hp
Grundkoncepterna, projekt design, problemlösning med GIS, inmätning
Spatial och kronologisk datahantering, geodatabaser, kartering, interpolering, analys, tolkning
Visualisering och presentation av spatiella och kronologiska data

Projektarbete/uppsats – 15hp
Metodfördjupning – specialisering/generalisering (t.ex. specialisera sig på analys av fossila växtmaterial eller insekter; öka kunskapen om övergripande miljöarkeologisk teori och metod eller metodkombinationer)
Eget labarbete
Uppsats/rapport

TERMIN 3

Specialistinriktning Generell inriktning
T ex arkeobotanik, geoarkeologi, palaeoentomology, palynologi  
Fria kurser - 15 hp
Utanför institutionen (se till höger) eller internt i miljöarkeologi eller praktik.

Analysfördjupning - 15 hp

Detaljerat på en(få) metod(er)
(insekter/pollen/makro/geoarkeologi...) innanför specialist självständigt arbete
 
Fria kurser - 30 hp
Utanför/i miljöarkeologi, och/eller praktik. Exempel på kurser:
Botanik/entomologi/biologi
Kvartärgeologi/palaeoekologi
Geologi/geovetenskap
Statistik/avancerad GIS
Projekthantering/planering
 
TERMIN 4
Självständigt arbete – 30hp
Labarbete, litteraturstudie, analysarbete (specialistinriktning kräver 15hp analysfördjupning el. motsv.)
Uppsats eller motsvarande

Obligatoriska kurser/baskurser
Student som vill ta ut magisterexamen kan göra det efter år 1, där ett självständigt arbete (Projektarbete/uppsats - 15hp) blir magisteruppsatsen.

Mastersexamen kräver sammanlagt minst 30hp självständigt arbete eller uppsats. För att kunna utföra en 30hp självständigt arbete med spicialistinriktning krävs det att studenten läser 15hp analysfördjupning innan.

Undervisningen består i huvudsak av handledning, seminarier eller övningar.

Valbara kurser
Dessa kurser ges av Institutionen för Idé- och samhällsstudier. För beskrivning av kurser se: webben.

Fria kurser
Studenten kan inom ramen för programmet läsa upp till 30hp fria kurser. Dessa kurser kan sökas vid såväl Umeå universitet och vid andra lärosäten. Fria kurser kan användas för att profilera studentens utbildning. Möjlighet finns också att tillgodoräkna praktik som fri kurs. Praktikplats måste dock arrangeras av studenten själv.

Examensarbete/Självständigt arbete
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.
   
   
   

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar uitbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

Student måste för att kunna påbörja år 2 ha uppnått minst 30hp på programmet senast vid terminsstart år 2.