Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT15 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYGFR

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-605-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2014-03-03

Behörighetskrav

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 a/A6 a)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
För all högskoleutbildning gäller, att den inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Se Högskolelagen 1 kap § 8 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM)

Nationella mål för aktuell examen

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.


Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa kännedom om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande  och utveckling.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

- visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Examensarbete/självständigt arbete

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
 

Lokala mål för aktuell examen


Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga och/eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och in¬lämnings¬uppgifter är god¬kända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan lärare utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del av kurs erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle.
Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande.  Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum/Examensenheten. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Ett negativt beslut om tillgodoräknande (som skall motiveras) är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem består av följande utbildningsområden

 • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 • Studier inom relevanta ämnesområden som omfattar 90 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området,
 • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande
 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
 • utvärdering och utvecklingsarbete.
Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan(UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet. De inledande kurserna i termin 1 utgår dock från samma kursplaner som övriga lärarprogram, men profileras i ämnesspecifika grupper med anpassad litteratur.  Ämnesområden för programmet anknyts till relevanta ämnes-, ämnesdidaktiska-/områdesstudier i relation till verksamhet och lärarprofessionen.
I utbildningen ingår 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, relaterad till inriktningens verksamhet.  Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till studierna inom huvudämnet och UK-kurserna.


 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum, Umeå universitet, 901 87 Umeå. http://www.umu.se/studentcentrum/antagning/antagningens_bilagor/blanketter.shtml.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice samt via www.studera.nu.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Avrådan

Uppstår hos lärare eller utbildningsledning tveksamhet om en studerandes möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller tveksamhet om lämplighet att utöva yrket bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och i samråd med utbildningsledning, lärare, studievägledare och den studerande.

Övrigt


Studieplan

Giltig från: HT13

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE097

Att vara lärare (VFU I) 1,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE301

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 8,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 2

6PE109

Barnet och omvärlden 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE110

Barns lärande och utveckling i ett fritidshemsperspektiv 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

6PE111

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE112

Att undervisa i fritidshem (VFU) 6 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE113

Barns behov av stöd och stimulans ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE114

Kunskap, undervisning och lärande i fritidshem II (UK) 9 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 4

6PE115

Bedömning för lärande i fritidshem (UK) 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE116

Läraryrkets dimensioner i fritidshem I (VFU) 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 5

Praktiskt estetiskt ämne, 30 högskolepoäng

Termin 6

6PE117

Läraryrkets dimensioner II i fritidshem (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE118

Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE108

Profession och vetenskap i fritidshem (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk