"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYGFR

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-605-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2015-01-19

Behörighetskrav

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 a/A6 a)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Se Högskolelagen 1 kap § 8 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM)

Nationella mål för aktuell examen

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som undervisningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande  och utveckling.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
- visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
-  visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-   visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
-  visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
-  visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
-   visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
-   visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
-  visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
-  visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
-   visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter eller digitala redovisningar. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. För närmare information, se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 180 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Studier inom det fritidspedagogiska området om 90 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till studierna inom det fritidspedagogiska området och UK-kurserna. VFU-placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.

För information om ingående baskurser inom grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, se studieplan

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice samt via www.studera.nu.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Avrådan

Uppstår hos lärare, programansvarig eller utbildningsledning tveksamhet om en studerandes möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller tveksamhet om lämplighet att utöva yrket bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör ske så tidigt som möjligt och göras av kursansvarig institution i samråd med betygssättande lärare, utbildningsledning, lärarutbildningens studievägledning och den studerande.

Studieplan

Giltig från: HT15

Termin 1

6PE189

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6PE188

Att vara grundlärare(VFU) 1,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE109

Barnet och omvärlden 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE110

Barns lärande och utveckling i ett fritidshemsperspektiv 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

6PE111

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE112

Att undervisa i fritidshem (VFU) 6 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE113

Barns behov av stöd och stimulans ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE114

Kunskap, undervisning och lärande i fritidshem II (UK) 9 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 4

6PE115

Bedömning för lärande i fritidshem (UK) 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE116

Läraryrkets dimensioner i fritidshem I (VFU) 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 5

Praktiskt/estetiskt ämne, 30 högskolepoäng

Termin 6

6PE117

Läraryrkets dimensioner II i fritidshem (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE118

Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE108

Profession och vetenskap i fritidshem (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk