"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: LYGFT

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: 515-632-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-09-30

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 översätts på engelska till Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre School and School Years 1-3.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på desa nivåer återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg..

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 240 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 150 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen,
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne/n

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) återfinns i särskilda kurser. UVK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier ska omfatta svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 högskolepoäng.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och UVK-kurserna. VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.
 
För information om ingående baskurser inom grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, se studieplan

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN039

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN039

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA037

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN022

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI013

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE146

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

6PE257

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE266

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN039

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN057

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA053

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN041

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI013

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE322

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE257

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE266

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan

Giltig från: VT23

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN039

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN057

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA053

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN058

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN041

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI013

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN059

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE322

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE257

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE266

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå