Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9, 90 hp

Behörighetskrav

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne

Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i ett ämne. Med ämne avses relevant skolämne. Läs under anmälningsinformation.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne 90 hp.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne 90 hp.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne 90 hp.

Allmänna ämnen

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne 90 hp.

Estetiska ämnen

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Praktiskt/estetiskt ämne.

Förhöjd studietakt, Hem- och konsumentkunskap

Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i undervisningsämnet hem- och konsumentkunskap.

Förhöjd studietakt, Övriga ämnen

Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i ett undervisningsämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Förhöjd studietakt, Slöjd

Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i undervisningsämnet Textil- eller Trä- och metallslöjd.

Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studietakt

Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i ett ämne. Med ämne avses relevant skolämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart

Ämnesstudier, 90 hp. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Praktiskt/estetiskt ämne

Ämnesstudier i ett praktiskt eller estetiskt ämne: hem-och konsumentkunskap, bild, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd om 90 hp.

Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne

Denna ingång är tillsvidare stängd. Du hänvisas till ingången: Praktiskt/estetiskt ämne.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education, alternativt 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad nivå översätts på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.  

För att erhålla examen i mer än ett ämne eller för att erhålla examen på avancerad nivå gäller särskilda regler, se programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
-  visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisningen och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för yrkesutövningen.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Examensarbetet ska vara ämnesdidaktiskt inriktat.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga eller skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov ska beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen (SFS 2006:1053)

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum.

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7-9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne som motsvarar ämnesstudier om minst 90 hp. Se övriga krav under rubriken Behörighetskrav.

Vid Umeå universitet erbjuds kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i två inriktningar:
- förhöjd studietakt
- halvfart


För båda inriktningarna gäller att du ansöker till KPU i ett ämne. Om du bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, kommer du antas till KPU och få påbörja studier. Bedömningsarbetet av dina övriga ämnesmeriter i relation till ett eventuellt andra och tredje ämne sker efter antagning och meddelas under KPU-studiernas första kurs. Oavsett om du studerar mot en ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen så läser du samma utbildning inom KPU-blocket 90 hp inom vald inriktning. Med skolämne avses relevant skolämne. Information om vilka examina som kan nås samt krav i ämnena, se aktuell programinformation på Lärarhögskolans hemsida. 

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng,
  • Ämneskunskaper i ett undervisningsämne om minst 90 hp alternativt ämneskunskaper i två eller tre undervisningsämnen som motsvarar ämnesstudier om minst 90 hp i ämne ett samt 45 hp i ämne två och tre. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.
  • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne/n.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

I utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning sker placeringar i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun eller i en hemortskommun för studerande på program som ges på distans. Placering på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.

Kompletterande pedagogisk utbildning - förhöjd studietakt 
Utbildningen sker på distans och erbjuds med förhöjd studietakt, 45 hp/termin, med fysiska träffar vid campus Umeå universitet. Däremellan sker undervisningen via lärplattform. Under termin 2 genomförs studier i verksamhetsförlagd utbildning och examensarbete parallellt under hela terminen.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ges möjlighet till examen i ett till tre ämnen. Möjliga ämnen, se aktuell programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Kompletterande pedagogisk utbildning - halvfart
Utbildningen sker på distans och erbjuds med 50 % studietakt, 15 hp/termin, med fysiska träffar vid campus Umeå universitet. Däremellan sker undervisningen via lärplattform. 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ges möjlighet till examen i ett till tre ämnen. Möjliga ämnen, se aktuell programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.